ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์เทเวศร์