ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

เชิญชวน นักวิจัย เข้าร่วมฟังบรรยายการอบรมโครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์)

เชิญชวน นักวิจัย เข้าร่วมฟังบรรยายการอบรมโครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์)

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักวิจัย เข้าร่วมฟังบรรยายการอบรมโครงการ การสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ออนไลน์) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 กิจกรรมที่ 1  บรรยายหัวข้อ “การขอทุนวิจัยงบประมาณภายนอกหรือการขอทุนที่ไม่ใช่ แหล่งทุน 7 PMU” วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง

กิจกรรมที่ 2 บรรยายหัวข้อ “บทเรียนและแนวทางการขอทุนวิจัยตามกรอบของ PMUs และนอก PMU”

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ์

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ และปิดการรับลงทะเบียน ในวันที่ 20 เมษายน 2564

https://forms.gle/Nn3XWm6bU2q74oc7A