ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ (Google Meet)
โดยมี ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นประธานการประชุม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวพ. ได้รวบรวมข้อเสนอการวิจัย จาก 6 คณะ และ 1 สถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 59 โครงการ งบประมาณ
1,662,500 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในแต่ละข้อเสนอโครงการวิจัย และมีมติให้การสนับสนุนโดยให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ