ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเรียนเชิญร่วมงานและ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๔ (The 16th National and International Sripatum University Conference : SPUCON2021)

ขอเรียนเชิญร่วมงานและ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๔ (The 16th National and International Sripatum University Conference : SPUCON2021)

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญร่วมงานและ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ ๑๖
ประจำปี ๒๕๖๔ (The 16th National and International Sripatum University Conference : SPUCON2021)
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและส่งบทความฯ โดยศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://spucon.spu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๕๔ ๔๘๔๙, ๐๘๕ ๐๗๕ ๒๐๐๗