ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีกำหนดตีพิมพ์ ปีละ ๒ ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในรูปแบบออนไลน์ ISSN 2773-9694 (Online) ได้ที่เว็บไซต์ https://uniserv-journal.kku.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ ๐๐๙ ๗๐๐ ต่อ ๔๔๕๓๔