ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

การคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น และนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2564

การคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น และนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เสนอผลงานเพื่อคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น
และนักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2564 ตามประเภทรางวัล ดังนี้

ด้านงานวิจัย  :

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564  Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564  Download

  1. ใบสมัครนักวิจัยดีเด่น ด้านการขอรับทุนวิจัยจากภายนอก  Download
  2. ใบสมัครนักวิจัยดีเด่น ด้านการตีพิมพ์บทความ  Download
  3. ใบสมัครนักวิจัยดีเด่น ด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ Download
  4. ใบสมัครนักวิจัยดีเด่น ด้านการนำผลงานวิจัยและหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ Download
  5. ใบสมัครนักวิจัยดีเด่น ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา Download
  6. ใบสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ Download
  7. ใบสมัครหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น Download
  8. ใบสมัครผู้มีนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลดีเด่น Download

ด้านงานบริการวิชาการ  :

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2564 Download

  1. ใบสมัครนักบริการวิชาการดีเด่นด้านการบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ Download
  2. ใบสมัครนักบริการวิชาการดีเด่นด้านการบริการวิชาการแบบให้เปล่า Download

 

โดยผู้สนใจ สามารถกรอกข้อมูลและยื่นใบสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 02-6553777
งานวิจัย : นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน ต่อ 6645
งานบริการการวิชาการ : นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร ต่อ 6644