ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงาน RMUTCON2022 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงาน RMUTCON2022 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงาน
RMUTCON2022
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

ภายใต้แนวคิด ๙ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)

(calendar) ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบ online และ onsite

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rmutcon.org
และร่วมส่งบทความระดับชาติและระดับนานาชาติได้แล้ววันนี้ ผ่านระบบรับ-ส่งบทความ (RMUT CONFERENCE) https://reg-con.rmutt.ac.th