ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

การนำเสนอรายงานปิดโครงการ โครงการ“การพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานทุนทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี”

การนำเสนอรายงานปิดโครงการ โครงการ“การพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานทุนทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี”

การนำเสนอรายงานปิดโครงการ โครงการ“การพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานทุนทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี” จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ หัวหน้าโครงการวิจัย นำเสนอรายงานปิดโครงการ โครงการวิจัยย่อยที่ 1-9 จาก 5 คณะ และ 1 สถาบัน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การนำเสนอในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ดร.สีลาภรณ์บัวสาย กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล นักวิชาการอิสระ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อํานวยการบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถาม