ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมู่ที่ 6 และห้องประชุม อบต. อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สวพ. ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมู่ที่ 6 และห้องประชุม อบต. อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์  อินทรกับจันทร์ และนายชรินทร์ ณ. บางช้าง  วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง  จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  ว่าที่พันตรี จิรวัฒน์  อินทะแสน  นายณัฏฐ์วัฒน์ คงสุคนธ์ และนายสัจพร จันทร์ชูศรี  ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตร การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน การตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น และปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับการเพาะปลูก อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมอีกด้วย ในกิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อยกระดับในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มชุมชน ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2564 โดยมีเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน และผู้รับจ้างงานในโครงการดังกล่าว จำนวน 10 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด