ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 9-12
โดยส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “มทร.สร้างสรรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสังคมไทย”
ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 7 แห่ง ร่วมจัดนิทรรศการ
โดย มทร.พระนคร ส่งผลงานวิจัยร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 2 ผลงาน ประกอบไปด้วย

ผลงานที่ 1 ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานทุนทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ร่วมกันจาก 5 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลงานที่ 2 ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมชุมชน เพื่อการจัดการและสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ร่วมกันจาก 2 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนา

โดยการร่วมทำกิจกรรมบนเวทีกลาง เป็นการสาธิตการทำขนมหวานเพื่อสุขภาพ ขนมทองหยอดเพื่อสุขภาพ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอรี่ แยมมัลเบอรี่ โดยอาจารย์ นักวิจัย จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงาน