ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021)

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021)

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ในการนี้ท่านอธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากร มทร.พระนคร เข้าร่วมรับเสด็จและถวายผลงานวิจัย ซึ่งภายในการจัดงานดังกล่าว มทร.พระนคร ส่งผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ" จำนวน 9 ผลงาน ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และภายในงานยังมีกิจกรรมภาคนิทรรศการ โดย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดแสดงนิทรรศการในโซน "Research Knowledge Management" งานวิจัยใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 1 ผลงาน