ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร.พระนคร เผยแพร่งานวิจัยสู่เยาวชนในกิจกรรม  “งานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

มทร.พระนคร เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เยาวชนในกิจกรรม  "งานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ดร.ก้องเกียรติ  มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม/อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแพชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำป 2563 และ ผศ. จิรพร  มหาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ มทร.พระนคร ผู้ร่วมโครงการวิจัย ได้รับเชิญจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่สู่เยาวชน ในกิจกรรม  "งานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕" เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี

โดยการกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอ สาธิตและการถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิมพ์สีธรรมชาติ ซึ่งทุกกระบวนการและวัสดุที่ใช้ เช่น แม่พิมพ์ สีพิมพ์ มาจากธรรมชาติทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเยาวชนได้ตระหนักถึง คุณค่าของธรรมชาติ การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการออกแบบแนว Green Design เป็นเชื่อมโยงความรู้ระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ และส่งเสริมการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน สร้างความตระหนักให้ชุมชนเรียนรู้ คิด และทำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดยมีหัวข้อหลัก (Theme) ของการจัดงานคือ “ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model”