ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม

สวพ. ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก  นางสาวเปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ และนางสาววรลักษณ์ ป้อมน้อย และวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำตาลมะพร้าวและผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเหนียวคอนโด ขนมบุหลันดั้นเมฆ ขนมกรอบเค็ม พันซ์ทับทิม น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่  และน้ำกระชายมะนาว ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2564 โดยมีเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน และผู้รับจ้างงานในโครงการ จำนวน 10 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด