ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ลงพื้นที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม

สวพ. ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ลงพื้นที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวอุทัยวรรณ  ประสงค์เงิน และนางสาวมยุรี  เรืองสมบัติ วิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวหญิง  มัทนัง ดำเนินการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในหลักสูตรการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการออกแบบตราสินค้า ในกิจกรรมการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูป ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2564 โดยมีเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน และผู้รับจ้างงานในโครงการ จำนวน 12 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด