ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ   และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.priv.nrct.go.th  และให้จัดส่งข้อเสนอโครงการต้นฉบับที่มีการลงนามหัวหน้าโครงการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น  ส่งถึง วช. ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด