ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนวิจัย

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)  ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังค้นคว้า หรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ttsf.or.th โดยจัดส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการ อย่างละ 3 ชุด พร้อมทั้งรูปถ่ายของหัวหน้าโครงการขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และรูปถ่ายที่เกี่ยวกับงานวิจัย (ถ้ามี) ขนาด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมแผ่น CD-ROM ที่มีแฟ้มข้อมูลของบทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ถึงหน่วยงานผู้จัดโดยตรง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 และกรุณาแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

เอกสารแนบ : รายละเอียด