ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย พ.ศ.2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 1. การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้โบราณสถานพื้นที่เขตดุสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                  

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าด้วยสิ่งทอเส้นใยและผืนผ้าจากต้นไหลตกแต่งเคลือบกันน้ำเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากใบขลู่ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเทศบาล ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 3. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเสริมกากสับปะรดที่เหลือจากการคั้นน้ำ
 4. การพัฒนาศักยภาพสับปะรดตกเกรด ในผลิตภัณฑ์ซอสสำเร็จรูป
 5. การพัฒนาศักยภาพสับปะรดตกเกรดในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
 6. การพัฒนาศักยภาพสับปะรดตกเกรดในผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมบริโภค
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากหยวกกล้วยและส่วนเหลือทิ้งในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบางตาโฉม จังหวัดสิงห์บุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากหยวกกล้วยและส่วนเหลือทิ้งใน การผลิตกล้วยตากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบางตาโฉม จังหวัดสิงห์บุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
 9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกและหยวกกล้วยหยีจากส่วนเหลือทิ้งในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบางตาโฉม
 10. การพัฒนาคุณภาพเส้นใยไหมด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อกลุ่มธุรกิจเกษตรกรเลี้ยงหนอนไหมจังหวัดสุรินทร์
 11. การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
 12. การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสกึ่งสำเร็จรูป
 13. การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำพริก
 14. การพัฒนาไส้ขนมจากมันสำปะหลังในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 15. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากรำข้าวและส่วนเหลือทิ้งในการแปรรูปข้าว
 16. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึ่งสำเร็จรูปจากรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย
 17. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้งานไว้อาลัยจากแกลบ
 18. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์จากแกลบและส่วนเหลือทิ้งในการแปรรูปข้าวเพื่ออนุรักษ์ศิลปไทย
 19. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้ไผ่ขดลวดลายล้านนา ด้วยเทคนิคเดคูพาจ ชุมชนบ้านร้องดอนชัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 20. ภูมิปัญญาวัฒนธรรมดอกไม้ในจิตรกรรมฝาผนังและการถ่ายทอดสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
 21. การพัฒนาคลังความรู้เรื่องผ้าทอพื้นเมืองภาคเหนือของประเทศไทยด้วยการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คณะบริหารธุรกิจ

 1. การเพิ่มขีดความสามารถ การจัดการการตลาดดิจิทัล การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กลุ่มชุมชนพื้นที่เขตภาคตะวันตก:จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ
 2. เพิ่มขีดความสามารถ การบริหารจัดการ การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่และการจัดพื้นที่โดยใช้แผนที่ชุมชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงอาหารในชุมชนบ้านยางเปา(อมก๋อย)
 3. การศึกษาศักยภาพของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการลงทุนด้านการเพาะปลูก
 4. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิต และการพยากรณ์พืชที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
 5. การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการผ่านการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัตนโกสินทร์
 6. การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการผ่านการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัตนโกสินทร์
 7. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยในกลุ่มรัตนโกสินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ศักยภาพของมะดูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านของไทยในการรักษาโรคเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

คณะศิลปศาสตร์

 1. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน
 2. การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 3. การสร้างเว็บไซต์และพัฒนาหลักสูตรการทอผืนผ้าจากเส้นใยกก การแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ โดยมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดนครนายกและจังหวัดจันทบุรี
 4. การทอผืนผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดนครนายกและจังหวัดจันทบุรี
 5. การสร้างเว็บไซต์และออกแบบแบรนด์สินค้าของผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกกสู่เชิงพาณิชย์โดยมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดนครนายกและชุมชนจังหวัดจันทบุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 1. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนเตยปาหนันจากภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 2. การศึกษาและพัฒนาบูธจำหน่ายสินค้าโอทอปเคลื่อนที่แบบถอดประกอบ สะท้อนอัตลักษณ์ศิลปะล้านนาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน : กรณีศึกษา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน
 3. การศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนริมน้ำจันทบูร สู่การสร้างสรรค์เรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงการท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี
 4. การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม้ตาลโตนด
 5. โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเฟอร์นิเจอร์จากผ้าด้นมือเพื่อยกระดับงานทำมือที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากล ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านธรรมเมือง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 6. ศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลุ่มแม่บ้าน ทอผ้าด้วยมือ ชุมชนเปรมฤทัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 7. สัญญะวิทยาในงานหัตถกรรมไทพวน สู่กระบวนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัย กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวไทพวน จังหวัดนครนายก
 8. การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี“กำฟ้า”สืบสาน วัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดลพบุรี
 9. การศึกษาการเพิ่มคุณภาพภาพวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 1.  แนวทางส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : ข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง
 2. การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านดงพิกุลจังหวัดอ่างทองเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชน