ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย พ.ศ. 2557

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 1. การพัฒนาแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์จากการประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติจากกากมะพร้าวและต้นข้าวโพด
 2. การใช้น้ำยางธรรมชาติพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน
 3. การใช้เศษกระดาษเหลือทิ้งเป็นมวลรวมในบล็อกประสานมวลเบาจากหน้าดินขาว
 4. การปรับปรุงคุณภาพภาพโดยวิธีการปรับเท่าฮีสโตแกรมออกเป็นสองส่วนผ่านทางเวฟเล็ต
 5. การใช้กาวฟีนอลผลิตแผ่นฝ้าเพดานT-Bar จากต้นสบู่ดำ

คณะเทคโนโลยีหกรรมศาสตร์

 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและของที่ระลึกเพื่อเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุสิ่งทอ
 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นด้ายพิเศษเพื่อการผลิตผืนผ้าจากเศษวัสดุสิ่งทอ
 3. การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป
 4. การประยุกต์ใช้ เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 5. การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและขนมหวาน
 6. การประยุกต์ใช้เมล็ดแตงโมที่เหลือทิ้งทดแทนถั่วลิสงในการผลิตอาหารไทย
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสสำเร็จรูปจากเปลือกแตงโมที่เหลือใช้
 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกประเภทผัดจากเปลือกแตงโมเหลือทิ้ง
 9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมว่านหางจระเข้
 10. การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพาณิชย์
 11. การออกแบบฉลากและสัญลักษณ์ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง
 12. การออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการ
 13. ศึกษาและพัฒนาการทำขนมไทยพื้นบ้าน จ.สุพรรณบุรี จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์
 14. หลักสูตรการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุสำหรับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 1. การสื่อสารและการมีส่วนร่วมในชุมชนต่อปัญหาหมอกควันภาคเหนือของเยาวชนใน จังหวัดเชียงใหม่
 2. ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ ทัศนคติ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ของผู้รับสารต่อเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศจีน(ภาคภาษาไทย)

คณะบริหารธุรกิจ

 1. กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวไทยและต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. กลยุทธ์การตลาดไม้ดอกไม้ประดับ
 3. การจัดทำ web applications สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 4. การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการสร้างความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 5. การศึกษาแผนประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าสุขภาพของผู้สูงอายุ
 6. แนวทางสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว
 7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสถานที่พักสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฮาลาลเพื่อรองรับการเปิดเส้นทางโลจิสติกส์อาเซียน
 8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านการขนส่งนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปิดเส้นทางโลจิสติกส์อาเซียน
 9. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรรมอาหารฮาลาลเพื่อรองรับการเปิดเส้นทางโลจิสติกส์อาเซียน
 10. พฤติกรรมการบริโภคและการออมไว้ในยามฉุกเฉินของครัวเรือน ภายใต้ความไม่แน่นอนของรายได้  กรณีศึกษาเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จังหวัดนนทบุรี
 11. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะไอซีทีสำหรับบุคลากรในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. การพัฒนาปรับปรุงการสร้างทองระดับนาโนด้วยการจุลินทรีย์ท้องถิ่นในประเทศไทย
 2. การพัฒนาระบบมัลติมีเดียและการโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟผ่านระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาส
 3. การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกจากการปลูกผลึกนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์บนเส้นไหมไฟโบรอิน
 4. การพัฒนาศักยภาพของมะเดื่อในการใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านและการป้องกันมะเร็ง เพื่อสร้างองค์ความรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ผลความแกร่งของเมล็ดข้าวสารต่อคุณภาพการสี
 6. ศักยภาพของสารสกัดจากมะเดื่อต่อการควบคุมการงอกและเจริญเติบโตของวัชพืชเพื่อเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 7. อนุกรมวิธานและการกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์  Podostemaceae ในจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์
 8. การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินนาข้าวที่มีการบนเปื้อนยาฆ่าแมลงเพื่อสร้างความตระหนักการใช้ยาฆ่าแมลงต่อชุมชนเกษตรกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. การตรวจหาเครื่องจักรที่ผลิตสินค้าบกพร่องเพื่อวางแผนป้องกันและบำรุงรักษาโดยใช้ตัวแบบ ฮิดเดนมาร์คอฟกรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
 2. การแปรผันของสัดส่วนแรงเบรกที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการบังคับรถยนต์
 3. การพัฒนาโครงสร้างเกรนต้านทานการสึกเหรอของชิ้นงานความแข็งสูงพิเศษด้วยกระบวนการอบผนึก
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือตัดปาดผิวโลหะนาโนเมตรจากโลหะผงทังสเตนคาร์ไบด์ที่ผลิตภายในประเทศ
 5. การพัฒนาและสร้างเครื่องตีเนื้อเยื่อใบสับปะรด
 6. การพัฒนาและสร้างเครื่องบีบเยื่อเปลือกออกจากเนื้อเยื่อใบสับปะรด
 7. การพัฒนาและสร้างเครื่องมือในการช้อนเนื้อเยื่อใบสับปะรด
 8. การพัฒนาและสร้างหม้อต้มใบสับปะรดระบบปิดประหยัดพลังงาน
 9. การเลือกฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมสำหรับแนวโน้มเพื่อสร้างตัวแบบ สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาหลายๆตัวพร้อมกันที่มีค่า อัตตสหสัมพันธ์ แนวโน้ม และค่าผิดปกติ ด้วยวิธีการของเบย์
 10. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้ในการทำงานของเครื่องจักร และหาสาเหตุของเครื่องจักรเสีย กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 11. การวิเคราะห์สาเหตุของการผลิตสินค้าบกพร่องและเสียด้วยตัวแบบการถดถอยเชิงโลจิสติกส์ แบบเบย์ กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 12. การศึกษาการใช้พลังงานในเครื่องอัดไฮดรอลิก
 13. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตโครงสร้างกันแรงกระแทกของรถยนต์จากกากผักตบชวา
 14. การศึกษาตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลที่มีผลต่อเสถียรภาพการบังคับรถ
 15. การศึกษาปัจจัยการออกแบบท่อพักไอเสียเพื่อลดเสียงรบกวนและรักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์
 16. การศึกษาปัจจัยของโครงสร้างกันแรงกระแทกของรถยนต์ที่ส่งผลต่อการดูดซับพลังงาน
 17. การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการอบชุบด้วยกระบวนการทางความร้อนของโลหะเงินเจือต่ำ     58.33 wt% AgCuSn
 18. การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของธาตุเจือทองแดงและดีบุกที่มีผลต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของโลหะเงินเจือต่ำ 58.33 wt% AgCuSn
 19. การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของธาตุเจือทองแดงและดีบุกที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพ (ความแตกต่างของค่าระดับสี) และพฤติกรรมความต้านทานการหมองของโลหะเงินเจือต่ำ 58.33 wt% AgCuSn
 20. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการหล่อขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับโลหะเงินเจือต่ำ 58.33 wt% AgCuSn
 21. การออกแบบจานเบรกเชิงการสะสมความร้อนเพื่อความปลอดภัย
 22. เครื่องทดสอบจุดศูนย์กลางมวลสำหรับรถยนต์
 23. ผลกระทบของระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างที่มีผลต่ออัตราผลผลิต กรณีศึกษา งานบุผิวผนังกระเบื้องภายนอกอาคาร
 24. พัฒนามีดกรีดยางพาราต้นแบบชนิดมือดึง
 25. การพัฒนาเถ้าหนักเป็นวัสดุมวลรวมในงานคอนกรีต
 26. การวิจัยและพัฒนาการสร้างเครื่องขึ้นรูปเครื่องประดับ (กำไลข้อมือ) แบบกึ่งอัตโนมัติ
 27. การศึกษาและพัฒนาระบบการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยพาหะลมร้อน-เย็นและเกลียวลำเลียง
 28. นวัตกรรมคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าด้วยการใช้วัสดุเหลือทิ้ง
 29. พัฒนากังหันน้ำผลิตไฟฟ้าเพื่อการผลิตขาย
 30. พัฒนาวัสดุคอมโพสิทดินลูกรังผสมพลาสติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 31. พัฒนาวัสดุคอมโพสิทเถ้าทิ้งจากการผลิตในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเป็นวัสดุก่อสร้าง
 32. ศึกษากระบวนการเป่ายืด (Streght Blow Mold) แบบ Two Stage ขึ้นรูปขวด
 33. อิทธิพลของคุณสมบัติเชิงกลของใยสังเคราะห์ต่อคานปอซโซลานคอนกรีต
 34. อิทธิพลของวัสดุปอซโซลานโดยระบบสามประสานต่อกำลังและความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีต
 35. การจำลองเอ็นบีทีไอในระดับเกตสำหรับวงจรดิจิทัลที่สร้างจากอุปกรณ์ฟินเฟต

คณะศิลปศาสตร์

  1. กลไกการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายจิตอาสาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  2. รูปแบบการดำรงความสัมพันธ์และการจัดการชีวิตคู่ของผู้สูงอายุกรณีศึกษาผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตคู่ 30 ปีขึ้นไป
  3. การสร้างหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการพัฒนาลักษณะปรากฏลวดลายบนพื้นผ้าโดยวิธีเทคนิคสิ่งทอการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 1. การพัฒนาการเตรียมสีผงจากสีย้อมธรรมชาติ
 2. การพัฒนาผ้าฝ้ายทอมือ บนพื้นฐานแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
 3. การพัฒนาลวดลายผ้าจกไทยวนเพื่องานออกแบบแฟชั่น
 4. การออกแบบเครื่องทอพรมอเนกประสงค์แบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอเชิงวัฒนธรรมที่นำไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 5. การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าย้อมใบลำไยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่
 6. การออกแบบและพัฒนาผืนพรมจากเศษผ้าเหลือใช้ด้วย เทคนิคการใช้เครื่องยิงพรม (Hand Tufted) สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเคียนงาม จังหวัดนครนายก
 7. พัฒนาภูมิปัญญาเสื้อผ้าชนกลุ่มน้อยไทย-จีน เพื่อสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาชาวไททรงดำกับชาวจ้วงกวางสี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. การใช้ประโยชน์เศษไม้เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการออกแบบ และพัฒนาเครื่องเรือนสนามและของตกแต่งบ้านสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดกลาง
 2. การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานห้องน้ำของคนพิการทางการเห็นเพื่อสร้างเกณฑ์ในการออกแบบ
 3. การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของกระดาษผสมสารสกัดใบฝรั่ง เพื่องานบรรจุภัณฑ์อาหาร
 4. การวิเคราะห์หาสมบัติของเปลือกหอยนางรมเหลือทิ้งสู่การพัฒนาให้เป็นวัสดุ ผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
 5. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของฝากสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ
 6. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากกากชาเขียวเหลือทิ้ง กลุ่มหมู่บ้านแปรรูปเพื่อการผลิตบ้านหนองโง้งอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
 7. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเปลือกทุเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจันทบูร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 8. การศึกษาและพัฒนาเส้นใยพืชมะละกอเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 9. การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกและส่งเสริมทักษะการเขียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้
 10. การศึกษาและออกแบบที่นอน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ประเภทดาวน์ซินโดรม
 11. การศึกษาและออกแบบบ้านพักผู้ประสบภัยจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้แล้ว
 12. การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักการเขียนแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ
 13. โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุจากต้นธูปฤาษี เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 14. โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านจากวัสดุฟางข้าวสำหรับบ้านพักอาศัยขนาดกลาง
 15. แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของบรรจุภัณฑ์จากวัสดุทดแทนกระดาษภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 16. แนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาของประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา
 17. ออกแบบผนังภายนอกอาคารเพื่อใช้เป็นที่ยึดเกาะของไม้เลื้อย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเนื้อลูกตาลสุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกนอกของก้านเผือกเหลือใช้ในกลุ่มผู้ทำนาเผือกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากส่วนเหลือใช้และบกพร่องจากการปลูกของต้นและผลเผือกหอมชุมชนอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
 4. การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 2
 5. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร