ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย พ.ศ.2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 1. การพัฒนาแผ่นยิปซัมบอร์ดจากผักตบชวาที่มีสมบัติต้านทานการดูดซึมน้ำและเป็นฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับวิสาหกิจชุมชน
 2. การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดเทียมจากเปลือกไม้โตเร็วเพื่อใช้ในงานวัสดุตกแต่งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                  

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าด้วยสิ่งทอเส้นใยและผืนผ้าจากต้นไหลตกแต่งเคลือบกันน้ำเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
 2. การประยุกต์ใช้การดัดแปลงบรรยากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวตังของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี เพื่อการแข่งขันสู่เชิงพาณิชย์
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อสร้างมูลค่าพืชท้องถิ่น ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง เทศบาลเมืองท่าเรือ-พระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 4. การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 5. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเนื้อลูกตาลสุกในผลิตภัณฑ์อาหาร
 6. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เชิงพาณิชย์ในธุรกิจร้านอาหารของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร
 7. การพัฒนาศักยภาพสับปะรดตกเกรดในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
 8. การพัฒนาศักยภาพสับปะรดตกเกรด ในผลิตภัณฑ์ซอสสำเร็จรูป
 9. การพัฒนาศักยภาพสับปะรดตกเกรดในผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมบริโภค
 10. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเสริมกากสับปะรดที่เหลือจากการคั้นน้ำ
 11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลือกและหยวกกล้วยหยีจากส่วนเหลือทิ้งในการผลิตกล้วยตากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบางตาโฉม
 12. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากหยวกกล้วยและส่วนเหลือทิ้งในการผลิตกล้วยตากของวิสากิจชุมชนแม่บ้านบางตาโฉม จังหวัดสิงห์บุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
 13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากหยวกกล้วยและส่วนเหลือทิ้งในการผลิตกล้วยตากของวิสากิจชุมชนแม่บ้านบางตาโฉม จังหวัดสิงห์บุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
 14. การพัฒนาศักยภาพน้ำตาลโตนดในผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและซอสสำเร็จรูป
 15. การพัฒนาศักยภาพเนื้อลูกตาลสุกในผลิตภัณฑ์อาหารว่าง
 16. การพัฒนาศักยภาพเนื้อลูกตาลสุกและลอนตาลในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป
 17. การพัฒนาศักยภาพเนื้อตาลสุกและลอนตาลในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
 18. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากหัวตาล
 19. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยตาลโตนดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 20. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึกจากเส้นใยตาลเหลือทิ้งเพื่ออนุรักษ์สิ่งทอไทย
 21. การพัฒนาศักยภาพขนมและอาหารว่างไทยเพื่อผู้สูงอายุจากส่วนเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวผักหวานป่าของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสระบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
 22. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ขนมอบเพื่อผู้สูงอายุจากส่วนเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวผักหวานป่าของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสระบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
 23. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารไทยผู้เพื่อผู้สูงอายุจากส่วนเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวผักหวานป่าของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสระบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
 24. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุจากส่วนเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวผักหวานป่าของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสระบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
 25. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกายสตรีจากเศษผ้าทอเหลือใช้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์จากผ้า ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 26. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากผ้าทอด้วยเทคนิคโอริงามิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 27. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากผ้าทอพื้นเมืองสุโขทัยสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์จากผ้าตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 28. ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ลวดลายผ้าท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์จากผ้า ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 29. การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
 30. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าเหลือใช้ด้วยเทคนิคการเคลือบผิวผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 31. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบปราศจากกลูเตนด้วยข้าวไทย
 32. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวไทย

คณะบริหารธุรกิจ

 1. การจัดการนวัตกรรมและภูมิปัญญา : การเปลี่ยนผ่านของสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคกลางตอนล่าง
 2. การบูรณการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไม้เศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพในพื้นที่เสื่อมโทรม กรณีศึกษากลุ่มชุมชนภาคกลางตอนล่าง
 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรไทย พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
 4. กลยุทธ์การเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ของการบริการประเภทที่พักวิสาหกิจชุมชน โฮมสเตย์เขตภาคกลางตอนล่าง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้จากกลูเตนข้าวสาลี และเส้นใยธรรมชาติ
 2. การผลิตแก้วคริสตัลสีจากของเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 3. การพัฒนากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษของป่านศรนารายณ์ของชุมชนหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

คณะศิลปศาสตร์

 1. การบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเทศบาลตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 2. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
 3. การเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
 4. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 1. การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP สู่สากล
 2. การทดสอบประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อแอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้ประกอบการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP สู่สากล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 1. โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อส่งเสริมอาชีพนักออกแบบผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
 2. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตาสู่การพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมที่ยั่งยืน
 3. การศึกษาและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุอาหารพร้อมรับประทาน เพื่อสังคมผู้สูงอายุ
 4. การศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้สูงอายุ
 5. การศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาอาคารสาธารณะให้ตอบสนองนโยบายการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทุกวัย
 6. แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
 7. การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุจากเศษผ้าทอพื้นเมืองเหลือทิ้ง
 8. การออกแบบศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
 9. การออกแบบอาคารฟื้นฟูสุขภาพและพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
 10. การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพการพิมพ์สกรีนสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
 11. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน กรณีศึกษาผ้าทอพื้นเมืองไท-ยวน จังหวัดสระบุรี
 12. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญเพื่อส่งเสริมการขายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองรองจังหวัดราชบุรี
 13. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบพึ่งพาตนเอง สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม
 14. การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี บ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 15. แนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการกำหนดรูปแบบของการ ขยายตัวของชุมชนไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 16. แนวทางในการสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 17. แนวทางในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สำหรับการสัญจร ทางบกภายในชุมชนไร้แผ่นดิน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 18. การพัฒนาศักยภาพบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุจากส่วนเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวผักหวานป่าของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสระบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
 19. การศึกษาอัตลักษณ์ผ้าทอไทยทรงดำสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนแนวคิดศิลปะร่วมสมัย กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยทรงดำ จังหวัดราชบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากวัตถุดิบท้องถิ่นชุมชนหนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรีเพื่อสร้างมูลค่าสูงและสร้างเกษตรกรคืนถิ่นตามนโยบายเกษตรกร 4.0
 2. ฐานข้อมูลขนมหวานเมืองเพชรบุรีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดราชบุรี
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กลุ่มผู้ผลิตชุมชนแม่อ้อยถิ่น อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
 5. การพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบริการอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากเห็ดเพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านวังตะเคียน จังหวัดราชบุรี