การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านการบริการวิชาการ

 • โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)​
  • ที่มาของโครงการ คณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และเพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ดำเนินการการจ้างงานในพื้นที่ 70 ตำบล 34 อำเภอ 9 จังหวัด
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างงานโครงการฯ
  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
  • เว็บไซต์โครงการ