ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย พ.ศ. 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 1. การใช้เศษพลาสติกโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลตเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตไม้เทียมขยะกล่องนมที่มีความแข็งแรงสูง
 2. การใช้เศษโฟมเหลือทิ้งจากบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตเป็นแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักเบา
 3. การพัฒนาโปรแกรมจำลองการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญของสายอากาศสำหรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตมวลเบาด้วยการเสริมแผ่นโฟมอัดแน่นเพื่อเป็นฉนวนความร้อน
 5. การพัฒนาแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ที่มีความแข็งแรงและเป็นฉนวนป้องกันความร้อนสูงจากเส้นใยกากมะพร้าวและต้นข้าวโพด
 6. การศึกษาผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปมวลเบาด้วยเทคนิคการฉีดโฟมเป็นแกนกลางผนัง
 7. บ้านถอดประกอบที่ขนส่งสะดวกเพื่อผู้ประสบภัย
 8. อาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลมจากโครงสร้างเหล็กแบบถอดประกอบง่าย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 1. การตลาดแป้งกล้วยเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรี
 3. การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาของกลุ่มผู้ประกอบการ จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
 4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเปลือกและส่วนเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปขนุน
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษดอกธูปฤาษีเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้เลี้ยงหวานแปรรูปเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวานอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยเพื่อธุรกิจอาหารเจ
 8. การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ด้วยงานลงทองลายไทยสำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์
 9. การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
 10. การพัฒนาศักยภาพเนื้อขนุนตกเกรดในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
 11. การพัฒนาศักยภาพเนื้อขนุนตกเกรดในการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 12. การพัฒนาศักยภาพเนื้อทุเรียนสุกในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
 13. การพัฒนาศักยภาพเปลือกทุเรียนในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
 14. การพัฒนาศักยภาพเม็ดขนุนในผลิตภัณฑ์อาหาร
 15. การพัฒนาศักยภาพเมล็ดทุเรียนในผลิตผลิตภัณฑ์ขนมไทย
 16. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกล้วยด้วยการพิมพ์แบบกราฟิกและตกแต่ง
 17. ฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารจากกล้วยครบวงจรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 18. ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ชุมชนตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที
 19. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีของกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยทรายเหนือ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 1. การพัฒนาการเรียนรู้สื่อแบบจับต้องของการคำนวณเลขหลักในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 2. ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่กับการติดตามข้อมูลข่าวสารบนเพจสื่อสังคมออนไลน์
 3. สถานการณ์และการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปไทยไปยังตลาดอาเซียน
 4. อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการผ่านเครือข่ายสังคม

คณะบริหารธุรกิจ

 1. การผลิตและการตลาดข้าวไรซ์เบอรี่
 2. การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบัณฑิตใหม่ก่อนเข้าสู่
 3. การวางแผนการตลาด สินค้า SME กลุ่มเครื่องสำอางสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย
 4. การสร้างความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติผ่านการพัฒนา
 5. การสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านการบัญชีเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 6. รูปแบบการพัฒนา Web Application ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในประเทศไทย
 7. การขยายโอกาสทางการตลาดสินค้า SME กลุ่มเครื่องสำอางสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย
 8. ผลิตภัณฑ์ SME กลุ่มเครื่องสำอางสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. การเตรียมและศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและแม่เหล็กของอนุภาคคอมโพสิตระดับนาโนเมตรของไฮดรอกซีอะพาไทต์
 2. การปรับปรุงความเหนียวและความทนแรงกระแทกของพอลิแลกติกแอซิดโดยการใช้น้ำมัน
 3. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบโต้ตอบด้วยดวงตา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
 4. การพัฒนาและผลิตอิฐบล็อกมวลเบาโดยการผสมเส้นใยธรรมชาติ
 5. การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เส้นทางประวัติศาสตร์ 4 ภาค เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 6. การศึกษาแก้วเซรามิกชีวภาพที่ประกอบด้วยผลึกเฟอร์โรแมกเนติกระดับนาโนจากระบบที่มีและไม่มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบ
 7. การสังเคราะห์โคพอลิเมอร์วาวแสงสำหรับการตกแต่งสำเร็จบนผ้าฝ้ายเพื่อใช้ในงาน
 8. ความสัมพันธ์ของการกระจายตัวของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในดินเพาะปลูกข้าวและระดับการปนเปื้อนในเมล็ดข้าว
 9. การผลิตก๊าซชีวภาพที่มีคุณภาพเพื่อการใช้อย่างยั่งยืนในชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ. เพชรบุรี
 10. การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของแบคทีเรียในนาข้าวปนเปื้อนเงินนาโน
 11. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เศษใบยางพาราเพื่อผลิตต้นแบบแผ่นมวลเบา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. การใช้เถ้ากะลามะพร้าวเป็นมวลรวมน้ำหนักเบาในคอนกรีตบล็อกเพื่อการประหยัดพลังงาน
 2. การใช้เทคโนโลยีสำหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกลดอุณหภูมิจากเศษหินพัมมิซ
 3. การใช้เทคโนโลยีสำหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกประสานลดอุณหภูมิจากเศษหินพัมมิช
 4. การใช้เทคโนโลยีสำหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นลดอุณหภูมิจากเศษหินพัมมิช
 5. การใช้เศษหน้าดินขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนภายในอาคารของอิฐก่อสร้างสามัญ
 6. การทำนายค่าความหนาของชิ้นงานพาราโบลิกที่เกิดจากความไม่แน่นอนของคุณสมบัติโลหะแผ่นด้วยสมการการถดถอย
 7. การเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดที่ได้จากการทดสอบแบบเป่าโป่งด้วยน้ำกับการทดสอบแบบแรงดึงแกนเดียวของสแตนเลส SS304
 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Ultrafine WC เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรม
 9. การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนความร้อน และการสั่นสะเทือนของจานแบรกแบบตรงแบบกลับที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการเบรก
 10. การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการผลิตและขึ้นรูปซีเมนต์คาร์ไบด์ (WC-Co) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต้านทานการสึกหรอของเอ็นมิลล์คาร์ไบด์
 11. เครื่องแยกเส้นใยป่านศรนารายณ์และกาบกล้วย
 12. ตัวแบบผสมเชิงเส้นสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงพื้นที่ที่มีฤดูกาลรวมอยู่ด้วย ประยุกต์ใช้กับผลผลิตยางพาราในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
 13. เทคนิคการหลอมภาพมัลติสเป็คทรัลกับภาพแพนโครเมติคด้วยวิธีพีซีเอร่วมกับดิสครีตเว็บเล็ตอัลกอรึทึม
 14. ผลกระทบของมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้างกรณีศึกษางานเหล็กเสริมเสา
 15. พอลิเอทิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงเชิงประกอบเพื่อความต้านทานการสึกหรอภายใต้การเปลี่ยนแปลง
 16. พัฒนาอิฐประสานจากวัสดุคอมโพสิทดินลูกรังผสมพลาสติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 17. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างบนที่สูง
 18. อิทธิพลของปฏิกิริยาแอลคาไลน์ซิลิกาต่อคุณสมบัติทางกายภาพของมอร์ตาและคอนกรีต
 19. การพยากรณ์กำลังรับแรงกระแทกของปอซโซลานคอนกรีตด้วยแบบจำลองฟัซซีลอจิก
 20. คุณสมบัติเชิงกลและความต้านทานการสึกกร่อนของปอซโซลานคอนกรีตโดยระบบสองและสามประสาน

คณะศิลปศาสตร์

 1. การตั้งชื่ออาหาร ในพิธีกรรม ศึกษาอาหารของชนเผ่าโซ่งในจังหวัดเพชรบุรี
 2. การพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. การรวบรวมสารสนเทศพืชท้องถิ่นและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของชุมชนแพรกหนามแดง
 4. ศักยภาพด้านอาหารของพืชท้องถิ่น ชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 1. การใช้ประโยชน์ อีวีเอ เหลือทิ้งในอุตสาหกรรมรองเท้าเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
 2. การทดสอบระบบการพิมพ์พื้นนูนบนวัสดุบรรจุภัณฑ์จากกาบกล้วยเพื่อเพิ่ม
 3. การพัฒนาและออกแบบชุดฝึกทักษะงานประดิษฐ์งานหัตถกรรมจักสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 4. การพัฒนาวัสดุจากน้ำยางพาราร่วมกับใบยางพารา เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์
 5. การศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอขาวม้าร้อยสีเพื่อพัฒนาออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 6. การศึกษาการเพิ่มคุณภาพภาพความแข็งแรงและทนทานในไม้ไผ่ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
 7. การศึกษาเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย ในการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าแก่ชุมชนจากผลผลิตคงเหลือทางการเกษตรกรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
 8. การศึกษารูปแบบอัตลักษณ์เรือนเครื่องผูกไม้ไผ่เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบบ้านพัก
 9. การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนจากเส้นพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 10. การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากกะลามะพร้าว
 11. การศึกษาและพัฒนาเพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่
 12. การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกพืชน้ำหนักเบาจากกาบมะพร้าวเพื่อใช้กับสวนแนวตั้ง
 13. การศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับเด็กพิการ
 14. การศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ
 15. การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนสู่การออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป
 16. การศึกษาอัตลักษณ์และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจากธรรมชาติ กรณีศึกษาของสถาบันการแพทย์แผนไทย
 17. การสร้างเอกลักษณ์ชุมชนสู่การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
 18. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยในวรรณคดี
 19. การออกแบบเรขศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำเสืออำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
 20. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่
 21. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวจากเส้นใยธรรมชาติผสม เส้นพลาสติกเหลือทิ้ง กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 22. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน จากเส้นพลาสติก
 23. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัยจากอัตลักษณ์การเข้างานไม้
 24. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
 25. การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากต้นตาล จังหวัดเพชรบุรี
 26. โครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุพื้นถิ่น เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของ ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา
 27. โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านจากวัสดุฟางข้าว สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 28. แนวทางการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบนบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษา จากประเทศที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ
 29. แนวทางการออกแบบของที่ระลึกจากเศษพลาสติกจักสาน กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก
 30. ศึกษากระบวนการทำเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้ประโยชน์จากกากกาแฟเหลือทิ้งเพื่อพัฒนา
 31. ศึกษาแนวทางการนำเศษวัสดุฟองน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อออกแบบพื้นผิวกันกระแทกในห้องน้ำ
 32. ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
 33. ศึกษาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มศิลปะการต่อผ้า
 34. ศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภท
 35. ออกแบบชุดวางสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลโตนด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลโตนสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 1. การออกแบบเครื่องทอพรมไร้รอยต่อที่บังคับกระสวยด้วยรีโมทเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์

กองนโยบายและแผน

 1. การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบภายนอก

งบประมาณโครงการวิจัยสถาบัน