ทำเนียบคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทำเนียบคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ประธานกรรมการ
ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ
กรรมการ
ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร. ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี
กรรมการ
ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล
กรรมการ
นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช
กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
กรรมการ
นางสาววรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
กรรมการ
นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม
กรรมการ
นางสาววัลลภา ฟักประไพ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน
ผู้ช่วยเลขานุการ