ทำเนียบคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทำเนียบคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2563

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ประธานกรรมการ
ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร. ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี
กรรมการ
ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล
กรรมการ
นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช
กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
กรรมการ
นางสาววรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
กรรมการ
นางสาววรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
กรรมการ
นางสาวรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร
เลขานุการ
นางสาววัลลภา ฟักประไพ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน
ผู้ช่วยเลขานุการ