ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
Dr. Prakorb Chartpuk

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6099
อีเมล์ : prakorb.c@rmutp.ac.th
ผศ. ว่าที่เรือตรี ดร. ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี
Asst. Prof. Acting 2 Sub.LT Dr. Songwut Mongkonlerdmane

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Deputy Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6090
อีเมล์ : songwut.m@rmutp.ac.th
ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล
Dr.Chalakorn Udomraksasakul

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
Deputy Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6090
อีเมล์ : chalakorn.u@rmutp.ac.th
นางสาวรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร
Miss Ratchanee Lakanunkul

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
Head of the Office of the Director
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6090
อีเมล์ : ratchanee.k@rmutp.ac.th