ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
Dr. Prakorb Chartpuk

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Acting Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6099
อีเมล์ : prakorb.c@rmutp.ac.th
นางสาวณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล
Miss Natchayathorn Wattikornsirikul

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
Deputy Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6090
อีเมล์ : natchayathorn .w@rmutp.ac.th
ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล
Dr.Chalakorn Udomraksasakul

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
Deputy Director of Institute of Research and Development
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6090
อีเมล์ : chalakorn.u@rmutp.ac.th