ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย พ.ศ. 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 1. การใช้ประโยชน์กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป
 2. การใช้ประโยชน์จากเส้นใยผักตบชวาในผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์ภายนอกอาคารสำหรับวิสาหกิจชุมชน
 3. การใช้ประโยชน์เศษหินบะซอลต์เนื้อโพรงข่ายเป็นมวลรวมในแผ่นซีเมนต์บอร์ดสำหรับผนังอาคารถอดประกอบ
 4. การพัฒนาคุณสมบัติด้านฉนวนป้องกันความร้อนของกระเบื้องหลังคาคอนกรีตโดยใช้น้ำยางพารา
 5. การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางพร้อมรีดลาย
 6. การพัฒนาชุดการเรียนปฏิบัติสำเร็จรูปสำหรับการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 7. การพัฒนาแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ที่มีความแข็งแรงและเป็นฉนวนป้องกันความร้อนสูงจากเส้นใยกากมะพร้าวและต้นข้าวโพด
 8. ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าวที่มีสมบัติต้านทานการดูดซึมน้ำและเป็นฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับชุมชนท้องถิ่น
 9. แผ่นมุงหลังคาจากวัสดุรีไซเคิล
 10. อาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลมจากโครงสร้างเหล็กแบบถอดประกอบง่าย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากน้ำตาลโตนดเพื่อส่งเสริมรายได้เกษตรกรในเชิงพาณิชย์ : กลุ่มโหนดทิ้ง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 2. การพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการขา
 3. การพัฒนาแป้งเปลือกทุเรียนสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืช
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากผ้าด้วยเทคโนโลยีตกแต่งกลิ่นสำหรับกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ จังหวัดนนทบุรี
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวไรซ์เบอร์รี่หักสู่เชิงพาณิชย์
 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลายข้าวไรสเบอร์รี่เพื่อผู้สูงอายุสู่เชิงพาณิชย์
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กจากปลายข้าวเพื่อผู้แพ้แป้งสาลี
 8. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวหักและส่วนเหลือทิ้งจากข้าวสำหรับผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น
 9. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าเก็บความเย็นจากแกลบและส่วนเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปข้าวไรท์เบอรี่ และข้าวสีนิล
 10. การพัฒนาศักยภาพแป้งเปลือกทุเรียน
 11. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ขนมไทยด้วยแป้งเปลือกทุเรียน
 12. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เค้กด้วยแป้งเปลือกทุเรียน
 13. ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ถ่านดูดกลิ่น จากภูมิปัญญาการเผาถ่านไม้โกงกาง :กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร ตำบลเขายี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 14. ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ : ชุมชนตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 1. การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะทางจริยธรรมนักศึกษาสื่อสารมวลชนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 2. อิทธิพลของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อรายได้กลุ่มอุตสาหกรรมดนตรีของไทย
 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพลงและการดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์
 4. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในการรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ 
 5. การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการเสื้อผ้าสำเร็จรูปชาวไทยด้านการแข่งขันและการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในตลาดอาเซียน

คณะบริหารธุรกิจ

 1. ศึกษาความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการสื่อสารทางการศึกษาในประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 2. กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ SME กลุ่มสมุนไพรไทยเพื่อผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร
 3. การขยายโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ SME กลุ่มสมุนไพรไทยเพื่อผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร
 4. ตลาดผลิตภัณฑ์ SME กลุ่มสมุนไพรไทยเพื่อผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. การประมาณและการตรวจติดตามผลผลิตข้าวในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามยาวและเชิงพื้นที่
 2. การประเมินความเสี่ยงโรคหัด และโรคหัดเยอรมัน ในประเทศไทยด้วยตัวแบบ ผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ที่มีการแจกแจงปัวซงพหุตัวแปร
 3. การปรับปรุงสมบัติทางกลและความสามารถในการขึ้นรูปของพลาสติกชีวภาพที่ทำมาจากโปรตีนกลูเตนโดยการใช้ยางธรรมชาติ
 4. การปรับปรุงสมบัติทางชีวภาพและสมบัติการละลายของแก้วและแก้วเซรามิกชีวภาพในระบบโซเดียมแคลเซียมฟอสเฟตเพื่อนำไปประยุกต์เป็นกระดูกเทียม
 5. การพัฒนาโครงร่างเลี้ยงเซลล์แบบรูพรุนของสารประกอบเบต้าไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซิงก์-นิกเกิลเฟอไรท์ และเซอโคเนียสำหรับประยุกต์ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
 6. การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็คโทรสปันจากโปรตีนไหมซิริซินสารสกัดรางจืดและสารสกัดหญ้าหางม้าสำหรับประยุกต์เป็นแผ่นปิดแผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. การใช้เทคโนโลยีสำหรับชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกประสานจากเศษหินบะซอลต์
 2. การใช้เทคโนโลยีสำหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาจากเศษหินบะซอลต์
 3. การใช้เทคโนโลยีสำหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากเศษหินบะซอลต์
 4. การตรวจติดตามเครื่องจักรบกพร่องในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยใช้ตัวแบบฮิดเด็นมาร์คอฟแบบเบย์
 5. การประเมินความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการประเภทอาคาร
 6. การประเมินความเสี่ยงภัยแล้งในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบฮิดเด็นมาร์คอฟ
 7. การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลของวัสดุที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้ผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์
 8. การผลิตไม้อัดเทียมจากโพลิเอทธิลีนผสมเส้นใยปาล์มน้ำมันสำหรับวิสาหกิจชุมชน
 9. การพัฒนาคุณภาพของภาพนูนต่ำที่ทำจากวัสดุธรรมชาติชนิดต่างๆ
 10. การพัฒนาชิ้นงานความแข็งสูงพิเศษทังสเตนคาร์ไบด์รีไซเคิลผสม TaC, TiC, NbC และ Co
 11. การพัฒนาแชมพูสมุนไพรที่ผลิตจากสารสกัดชีวภาพมะคำดีควาย มังคุด มะขามป้อม และบอระเพ็ด
 12. การพัฒนาผนังบ้านดินสำเร็จรูปที่ต้านทานการชะล้างสูงและเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีสำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางธรรมชาติต้นทุนต่ำที่มีสมบัติต้านทานการลามไฟและใช้เศษขยะพลาสติกเอทธิลีนไวนิลอะซิเตทความละเอียดสูงเป็นสารเติมแต่ง
 14. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมันสำหรับวิสาหกิจชุมชน
 15. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์จากเส้นใยปาล์มน้ำมันสำหรับวิสาหกิจชุมชน
 16. การรับแรงกระแทกของคอนกรีตผสมปอซโซลานโดยระบบสามประสาน
 17. การวิเคราะห์ผลผลิต และราคาข้าวในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ฟังก์ชันฤดูกาล และแนวโน้มในตัวแบบอนุกรมเวลาที่เหมาะสม
 18. การวิเคราะห์ผลผลิตมันสำปะหลังและยางพาราในประเทศไทย อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวแบบGEEและLMMที่มีอิทธิพลเชิงพื้นที่รวมอยู่ด้วย
 19. การวิเคราะห์อิทธิพลที่มีผลต่อผลผลิตพืชไร่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่เพาะปลูกเขตภาคกลางของประเทศไทยด้วยตัวแบบทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
 20. การศึกษากลไกยกฝากระโปรงรถยนต์ต้นแบบเพื่อลดการบาดเจ็บคนเดินเท้าจากอุบัติเหตุ
 21. การศึกษาความล้าของเหล็กกล้า S45C ที่อยู่ภายใต้แรงบิด
 22. การศึกษาพฤติกรรมค่าความจุความร้อนของวัสดุความเสียดทาน
 23. การศึกษาพัฒนาส่วนผสมโลหะทองขาว 6k สำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
 24. การศึกษาและพัฒนาวัสดุปูผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมด้วยยางแผ่นรมควัน
 25. การศึกษาและพัฒนาวัสดุปูผิวทางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมด้วยเศษยางธรรมชาติป่น
 26. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการหล่อขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับโลหะทองขาว 6k
 27. การศึกษาอิทธิพลส่วนผสมโลหะทองขาว 6k ที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพสำหรับกระบวนการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ
 28. การศึกษาอุณหภูมิการหล่อต้นแบบแว็กซ์ชนิด EC 500 เพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตเครื่องประดับเงิน
 29. การออกแบบและพัฒนาชุดขับเคลื่อนในการทดสอบการชนรถจักรยานยนต์
 30. การออกแบบและพัฒนาหุ่นทดสอบการชนรถจักรยานยนต์
 31. คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาผสมวัสดุปอซโซลานโดยระบบสองประสาน
 32. เทคนิคการปรับปรุงคอนทราสของข้อมูลภาพดิจิตอลด้วยวิธีการแบ่งฮีสโตแกรมออกเป็นหลายส่วน
 33. ผลกระทบของมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้างต่อผลิตภาพของงานฝ้าเพดาน
 34. ผลกระทบจากเอ็นบีทีไอต่อสมรรถนะของวงจรรวมดิจิทัลที่สร้างด้วยเทคโนโลยีฟินเฟต
 35. พัฒนาขนาดและปริมาณของวัสดุกรองที่เหมาะสมกับการใช้งานของวัสดุพรุนจากดินลูกรัง
 36. พัฒนาวัสดุพรุนจากดินลูกรังผสมพลาสติกเป็นวัสดุกรองแบบใช้ซ้ำทำความสะอาดได้

คณะศิลปศาสตร์

 1. กลไกการปรับตัวสู่บทบาทมารดาของแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
 2. กลวิธีการพูดเพื่อสันติ ในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์
 3. ศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่นของชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 1. การทดสอบประสิทธิภาพระบบการพิมพ์พื้นนูนและการพิมพ์พื้นฉลุบนกระดาษหัตถกรรมจากเยื่อธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าและการใช้งานในเชิงพาณิชย์
 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดการขยะสดและเศษอาหารภายในครัวเรือน
 3. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์นาฬิกาตกแต่งบ้านจากขี้เลื่อยไม้เหลือทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ เขตพื้นที่บางโพ กรุงเทพมหานคร
 4. การศึกษาแนวทางการแปรรูปกากข้าวเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำนมข้าวยาคู ชุมชนบ้านเกาะเกิด ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 5. การศึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับเด็กอ่อนพิการทางสมอง กรณีศึกษา: สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา “บ้านเฟื่องฟ้า” ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 6. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษจากเส้นใยพืชมะละกอเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 7. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสตรีแปรรูปตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 8. การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกพืชน้ำหนักเบาจากต้นกล้วยเพื่อใช้กับสวนแนวตั้ง
 9. การศึกษาและพัฒนาเส้นใยจากตาลโตนดเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนภายในที่พักอาศัย จังหวัดเพชรบุรี
 10. การศึกษาและออกแบบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อประยุกต์เป็นอาคารพักอาศัยคาร์บอนต่ำ : กรณีศึกษาเขตบางคอแหลม
 11. การศึกษาและออกแบบศูนย์บริการ จุดพักจักรยานและรูปแบบเลนจักรยานนักท่องเที่ยว สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท-ยวน กรณีศึกษา ถนนสายวัฒนธรรม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 12. การศึกษาวัสดุธรรมชาติ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับปลูกต้นไม้
 13. การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยวนเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารพื้นเมือง  ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี
 14. การออกแบบจุดซ่อมบำรุงจักรยานสาธารณะภายในสวนวชิรเบญจทัศ
 15. การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 16. การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเตยปาหนัน บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 17. การออกแบบรูปทรงแม่แบบเครื่องจักสานผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ แนวคิดเอกลักษณ์ท้องถิ่น
 18. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปนมข้าวยาคูสู่การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 19. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งจากก้านทางมะพร้าวเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 20. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งจากเถาวัลย์ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านสู่การสร้างอาชีพให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา กลุ่มจักสานเถาวัลย์แดงตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 21. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับสื่อสารข้อมูลกับผู้ใช้เพื่อส่งเสริมการรับรู้การใช้ทรัพยากรน้ำภายในครัวเรือน
 22. การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับคนพิการและทุพลภาพ กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพลภาพพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 23. การออกแบบอัตลักษณ์พื้นถิ่นบนบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 24. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อฮ่อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อฮ่อมทุ่งเจริญย้อมสี ตำบลทุ้งโฮ้ง จังหวัดแพร่
 25. แนวทางการศึกษาวัสดุทดแทนเพื่อใช้ออกแบบเตียงนอนอเนกประสงค์ สำหรับผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
 26. แนวทางการศึกษาวัสดุทดแทนไม้และออกแบบโต๊ะหมู่บูชาจากเศษกะลามะพร้าวเหลือใช้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะลาเอก จังหวัดสมุทรสาคร
 27. แนวทางการออกแบบของตกแต่งบ้านแปรรูปจักสานจากเตยปาหนัน กลุ่มจักสานเตยปาหนัน บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 28. แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจักสานจากต้นกกกลุ่มอาชีพ บ้านหว้า ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 29. ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองการรับรู้ของผู้บริโภคตำแหน่งผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของฝาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 30. ผนังปลูกพืชจากใบสักเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับอาคาร
 31. แผ่นฉนวนกันความร้อนจากใบสักเพื่อลดความร้อนให้กับอาคาร
 32. ออกแบบของเด็กเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 3-4 ปี กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 1. การออกแบบเครื่องย้อมเส้นด้ายไหมและด้ายฝ้ายแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธิ์ บุรีรัมย์
 2. การควบคุมคุณภาพการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จเส้นด้ายผักตบชวาและวัสดุประกอบเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
 3. การพัฒนาเครื่องย้อมสีเส้นด้ายผักตบชวาและวัสดุเสริมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กองนโยบายและแผน

 1. ผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายในอาคาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 1. แนวทางการจัดอบรมวิชาชีพด้านอาหารสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษากลุ่มบ้านห้วยทรายเหนือ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณโครงการวิจัยสถาบัน

 1. การออกแบบแอนิเมชันสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้จิตพิสัย 5 ด้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร