บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหารทั่วไป

นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท์
Miss Suphattra Srinipakanon

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6098
อีเมล์ : suphattra.s@rmutp.ac.th
นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน
Miss Chavinee Binkasemen

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6098
อีเมล์ : chavinee.b@rmutp.ac.th
นางสาววัลลภา ฟักประไพ
Miss Wallapa Fakprapai

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6098
อีเมล์ : wallapa.f@rmutp.ac.th
นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร์
Miss Kanchanamat Choeichan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6093
อีเมล์ : kanchanamat.c@rmutp.ac.th
นางสาวดวงตา เข็มทรัพย์
Miss Duangta Kemsap

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6093
อีเมล์ : duangta.k@rmutp.ac.th

กลุ่มวิจัย

นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน
Miss Jenjila Bo.Po. Sungnoen

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มวิจัย)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6645
อีเมล์ : jenjila.b@rmutp.ac.th
นางสาวชมนภัส วรรณห้วย
Miss Chomnapas Wannahuay

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานประสานงานวิจัย)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6643
อีเมล์ : chomnapas.wa@rmutp.ac.th
นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
Miss Patcharanun Youngworawichian

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6645
อีเมล์ : patcharanun.y@rmutp.ac.th
ว่าง
นักวิจัยปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6097
อีเมล์ :
นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ
Miss Watcharaporn Chaiwan

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6094
อีเมล์ : watcharaporn.c@rmutp.ac.th
นางสาวชุติมา ชาตะรัตน์
Miss Chutima Chatarut

นักวิจัยปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6643
อีเมล์ : chutima.c@rmutp.ac.th
ว่าง
นักวิจัยปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6094
อีเมล์ :
ว่าง
นักวิจัยปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6094
อีเมล์ :
นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์
Mr. Piyawat Jaroensup

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6645
อีเมล์ : piyawat.j@rmutp.ac.th
นางสาวจิรนันท์ อินทแสง
Miss Chiranan Intasaeng

เจ้าหน้าที่วิจัย
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6643
อีเมล์ : chiranan@rmutp.ac.th
นางสาวหญิง มัทนัง
Miss Ying Muttanang

เจ้าหน้าที่วิจัย
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6097
อีเมล์ : ying.mu@rmutp.ac.th
นายอัครณิต บรรเทา
Mr.Akanit Banthao

เจ้าหน้าที่วิจัย
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6094
อีเมล์ : akanit.b@rmutp.ac.th

กลุ่มบริการวิชาการ

%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
Miss Chanida Prajugjit

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6644
อีเมล์ : chinida.p@rmutp.ac.th
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วคำ
Miss Nuengruetai Kaewkham

นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างานปฏิบัติงานบริการวิชาการ)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6644
อีเมล์ : nuengruethai.k@rmutp.ac.th
%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2นางสาวดวงฤทัย แก้วคำ
Miss Doungruethai Kaewkam

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6644
อีเมล์ : doungrouthai.k@rmutp.ac.th
นางสาวเรณู วงค์ลังกา
Miss Ranoo Wonglangka

นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6644
อีเมล์ : ranoo.y@rmutp.ac,th
นางสาวภาวนา ทิมผ่องใส
Miss Pawana Timphongsai

นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6644
อีเมล์ : pawana.t@rmutp.ac.th