บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหารทั่วไป

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2นางสาวสุพัตรา ศรีนิปกานนท์
Miss Suphattra Srinipakanon

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6098
อีเมล์ : suphattra.s@rmutp.ac.th
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานบริหารทั่วไป ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน มอบหมายงาน กำกับ แนะนำ ปรับปรุง ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน ในภารกิจเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ บุคลากร พัสดุครุภัณฑ์ แผนและงบประมาณ งานประกัน คุณภาพภายในภายนอก และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ร่างหนังสือในงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผู้อำนวยการ และผู้บริหาร
2. ประสานงานการสรรหาบุคลากร
3. ประสานงานและรวบรวมข้อมูลการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร
4. การจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย-รายได้ประจำปีงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ควบคุมงบดำเนินงานตามหมวด
6. ควบคุม และบันทึกข้อมูลการลาของบุคลากรภายในสถาบันเข้าระบบ HRM
7. บันทึกข้อมูลการไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน เข้าระบบ HRM
8. เข้าระบบลาออนไลน์ ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน และระบบบันทึกทำงานล่วงเวลา
9. ขออนุมัติและเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
10. กิจกรรม 5 ส
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%93%e0%b8%b5นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน
Miss Chavinee Binkasemen

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล์ : chavinee.b@rmutp.ac.th
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. แผนและงบประมาณ
- จัดทำผังยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
- จัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้ ประจำปี
- บันทึกข้อมูลคำเสนอขอตั้งงบประมาณ เข้าระบบ BPM
- แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ
- จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
- จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือน เข้าระบบ BPM
- รายงานผลการดำเนินงานเสนอเข้า สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ CEO ที่ประชุมคณบดี ผอ.สถาบัน สำนัก และกองประชาสัมพันธ์
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ (รายไตรมาส) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
- รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน (รายไตรมาส)
- รายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กองนโยบายและแผน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
- จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานแต่ละเดือน และรวบรวมเพื่อจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ
3. รายงานประจำปี
- รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานแต่ละผลผลิต/รายงานผลการดำเนินงานแต่ละเดือน
- จัดทำเล่มรายงานประจำปี
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปีให้หน่วยงานภายในและภายนอก
4. กิจกรรม 5 ส
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2นางสาววัลลภา ฟักประไพ
Miss Wallapa Fakprapai

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อีเมล์ : wallapa.f@rmutp.ac.th
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานประกันคุณภาพ
- จัดทำเป้าหมายตัวบ่งชี้
- ติดตาม รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามรายละเอียดตัวชี้วัด
- จัดทำเล่มรายงานประเมินตนเอง (SAR) และจัดทำสรุปผลการตรวจประเมิน
2. งานปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
- รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. กิจกรรม 5 ส
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a8นางสาวกาญจนมาศ เชยจันทร์
Miss Kanchanamat Choeichan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : kanchanamat.c@rmutp.ac.th
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานสารบรรณและงานธุรการ
- ลงทะเบียนหนังสือรับและส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง (e-doc)
- หนังสือที่ผู้อำนวยการ พิจารณา ทราบ และสั่งการแล้ว ลงสมุดบันทึกเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
2. ประสานงาน จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับการประชุมในงานบริหารทั่วไป
3. ประสานงานในการขอใช้รถราชการ
4. กิจกรรม 5 ส
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b2นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม
Miss Patchara Nooruangngam

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ : patchara.n@rmutp.ac.th
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานพัสดุครุภัณฑ์
- ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์-วัสดุต่างๆ
- จัดทำรายละเอียด รวบรวม และจัดเก็บทะเบียนครุภัณฑ์
- ดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอน-การโอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานภายใน
- จัดทำบัญชีจำหน่ายครุภัณฑ์ของสถาบัน
- ควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุในงานบริหารทั่วไป
- ดูแล รักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2. ขออนุมัติและเบิกจ่ายการจัดซื้อน้ำดื่มของสถาบัน
3. ประสานงาน จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับการประชุมในงานบริหารทั่วไป
4. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนข่าวสารต่างๆ ภายในสถาบัน
5. กิจกรรม 5 ส
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิจัย

นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน
Miss Jenjira Bo.Po. Sungnoen

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มวิจัย+หัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6645
อีเมล์ : jenjila.b@rmutp.ac.th
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ควบคุมดูแลงานวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร งานจัดนิทรรศการวิจัย งานประชุมสัมมนาวิชาการ งานนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ และงานทรัพย์สินทางปัญญา และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานวารสารวิชาการและวิจัย
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร
- ขออนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- รวบรวมต้นฉบับบทความตีพิมพ์
- จัดทำหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ
- การจัดส่งวารสารเพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวการออกเลข DOI-Thailand จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ประสานงานและดำเนินการจัดส่งวารสารให้กับ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสาร
- การนำข้อมูลวารสารเข้าสู่ระบบวารสารออนไลน์ Thai-Jo
- รายงานผลการดำเนินงาน
2. กิจกรรม 5 ส
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8cนางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
Miss Patcharanun Youngworawichian

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานประสานงานวิจัย)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6643
อีเมล์ : patcharanun.y@rmutp.ac.th
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประสานงานวิจัย ควบคุมดูแลงานทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย งานติดตามประเมินผลงานวิจัย งานเครือข่ายวิจัย งานกองทุนเพื่อการวิจัย และมี หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานงบประมาณวิจัย (งบประมาณเงินรายจ่าย)
- ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณประจำปี
- ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายใน มทร.พระนคร ทราบ
- ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
- ดำเนินจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินงานวิจัย
- ดำเนินการรวบรวมข้อเสนอการวิจัย จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย และสรุปรายงานการประชุม
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
2. งานงบประมาณวิจัย (งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย)
3. กิจกรรม 5 ส
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2นางสาวเมทิกา พ่วงแสง
Miss Maythika Puangsang

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6097
อีเมล์ : maythika.p@rmutp.ac.th
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย ควบคุมดูแลงานพัฒนานักวิจัย งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านวิจัย งานบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัย งานเครือข่ายวิจัย และมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานพัฒนานักวิจัย
- ดำเนินการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านการวิจัย
- ดำเนินการและประสานงาน จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการวิจัย
2. งานเชิดชูเกียรตินักวิจัย
- ดำเนินการ จัดทำประกาศคัดเลือกนักวิจัยและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น
- ดำเนินการคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
- ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและ ภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งผลการพิจาณา
3. งานประกันคุณภาพ (ตัวชี้วัดด้านวิจัย)
- ดำเนินการวิเคราะห์การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกของกลุ่มวิจัย
- ประสานงานและดำเนินการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกของกลุ่มวิจัย
- รวบรวมหลักฐานตัวบ่งชี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกของกลุ่มวิจัย
- ประสานงานและจัดทำเอกสารการประชุม วาระการประชุมและกำหนดการต่างของรวมทั้งสรุปผลการประชุม ของงานที่เกี่ยวข้องงานประกันคุณภาพ (ตัวชี้วัดด้านวิจัย)
- ให้คำปรึกษาและแนะนำหน่วยงานต่างๆ
- รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามรายละเอียดตัวชี้วัด
4. งานบริหารความเสี่ยงด้านการวิจัย (การบริหารงานวิจัย)
- วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานวิจัย
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการบริหารงานวิจัย
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. งานงานเครือข่ายวิจัย
- แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยใหม่ๆ
- ประสานงานกับเครือข่ายการวิจัยที่ร่วมมือกันอยู่แล้ว
6. การทำงานวิจัย
7. กิจกรรม 5 ส
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8cนางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ
Miss Watcharaporn Chaiwan

นักวิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์ : watcharaporn.c@rmutp.ac.th
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานกองทุนเพื่อการวิจัย
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย
- จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยกองทุนฯ
- ดำเนินงานกองทุนและรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบผลดำเนินการ
2. งานประสานงบประมาณวิจัยเงินรายได้งานวิจัยสถาบัน
- สำรวจและสรุปนโยบายการทำงานวิจัยสถาบัน
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
- ประสานงานการดำเนินโครงการ
- ติดตามรายงานความก้าวหน้า และเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
3. กิจกรรม 5 ส
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b2นางสาววิสุตา วรรณห้วย
Miss Wisuta Wannahuay

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์ : wisuta.wa@rmutp.ac.th
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การรวบรวม ตรวจข้อมูลของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกแหล่งทุนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย
2. งานทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
- ดำเนินการตรวจสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยทุกงบประมาณภายในและงบประมาณภายนอกทุกแหล่งทุน
- ดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนวิจัยทุกงบประมาณภายในและงบประมาณภายนอกทุกแหล่งทุน
- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพ , รายงานความก้าวหน้า , รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ , รายชื่อนักวิจัยที่ทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
- ดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่ายส่งกองคลัง เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณของบุคลากรในสังกัด สวพ.
- ดำเนินการทำบันทึกแจ้งเรื่องต่างๆ ของการทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย , การแจ้งเรื่องการส่งสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย , รายงานความก้าวหน้า
3. งานรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
- ดำเนินการบันทึกแจ้งหน่วยงานให้รายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
- ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินและวิเคราะห์สรุปผลรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
4. งานติดตามประเมินผลงานวิจัย
- การติดตามผลและรวบรวมเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัย
- การติดตามผลและรวบรวมข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัย
- การติดตามผลและรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัย
5. การนำข้อมูลการติดตามผลโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (Ongoing monitoring) และผลการประเมินงานวิจัยที่เสร็จสิ้น (Post-audit) เข้าระบบบริหารจัดการระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System: NRMS)
6. กิจกรรม 5 ส
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8cนายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์
Mr. Piyawat Jaroensup

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์ : piyawat.j@rmutp.ac.th
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานจัดนิทรรศการวิจัย
1.1 งานวันนักประดิษฐ์
1.2 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
- การขออนุมัติโครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานภายนอก
- การประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
- การส่งผลงานเข้าร่วมการนิทรรศการไปยังหน่วยงานภายนอก
- การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- การใช้ขอใช้ราชการเพื่อขนส่งวัสดุ และอุปกรณ์การเข้าร่วมจัดแสดงงาน
- การทำการสื่อประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมจัดแสดงงาน
- การจัดซื้อและจัดจ้างในรายการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงงาน
- การดำเนินงานติดตั้งชิ้นงาน ประสานงานและดูแลงานในภาพรวมในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการวิจัย
- สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
2. บันทึกภาพภาพนิ่ง วิดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดนิทรรศการ งานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. กิจกรรม 5 ส
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%90%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%84นายณัฏฐภัค ฉินทกานนท์
Mr. Natthapak Chintaganont

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
อีเมล์ : natthapak.c@rmutp.ac.th
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานงบประมาณวิจัยแหล่งทุนภายนอก
- การประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุน
- การรวบรวมข้อเสนอการวิจัยเพื่อจัดส่งแหล่งทุนเพื่อให้หน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนพิจารณา ข้อเสนอการวิจัย
- การแจ้งผลการพิจารณาผลการประเมินการยื่นข้อเสนอการวิจัย
- การประสานงานกับนักวิจัยหลังจากที่ได้การจัดสรรงบประมาณ
- ประสานงานการนำข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการต่อไป
- การสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน
2. งานพัฒนาเว็บไซต์งานวิจัย
- การดูแลระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- การดูแลนำข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร /โครงการ /กิจกรรม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
- การนำข้อมูลเข้าเว็บไซต์และตรวจสอบข้อผิดพลาด
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบและเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์
- การติดต่อประสานงานโปรแกรมเมอร์ เมื่อระบบเกิดการผิดพลาด
- การประเมินผลการบันทึกข้อมูลดำเนินงาน
3. กิจกรรม 5 ส
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b9นางสาวเรณู วงค์ลังกา
Miss Ranoo Wonglangka

เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์ : ranoo.y@rmutp.ac.th
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานฐานข้อมูลงานวิจัย
2. งบประมาณวิจัยเงินรายได้หน่วยงาน
- การประกาศรับข้อเสนอการวิจัย
- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
- การจัดประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
- การแจ้งผลผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ถึงนักวิจัยเพื่อปรับปรุงโดยผ่านต้นสังกัด
- ดำเนินการจัดส่งส่งข้อเสนอการวิจัยถึง กนผ. มทร. พระนคร และหน่วยงาน
- การแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ถึงหน่วยงาน
- ประสานนักวิจัย/หน่วยงาน เตรียมจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
3. งานส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่
- การจัดทำประกาศการรับข้อเสนอโครงการฯ
- การจัดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ
- การแจ้งเรื่องการรับข้อเสนอโครงการฯของนักศึกษา
- การจัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ
- ประสานงานการส่งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ถึง อ.ที่ปรึกษา/นักศึกษา
- การขออนุมัติโครงการ
- แจ้งเรื่องการอนุมัติโครงการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและดูแลดำเนินโครงการฯ
- ติดตามรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)และครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน)
- การติดตามส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- สรุป ประเมินผล รายงานผลโครงการฯ ตามลำดับขั้น
- รายงานผลการเผยแพร่ผลงาน
4. กิจกรรม 5 ส
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
%e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2นางสาวฐิติมา รัตโนภาส
Miss Thitima Rattanopas

เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์ : thitima.ra@rmutp.ac.th
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ประสานงานเกี่ยวกับงานนิทรรศการวิจัย
2. ประสานงานเกี่ยวงานทรัพย์สินทางปัญญา
3. รวบรวมข้อมูล ติดตาม ประเมิน และรายงานผลกลุ่มวิจัย
4. ลงทะเบียนหนังสือรับและส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
5. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนข่าวสารต่างๆของกลุ่มวิจัย
6. จัดส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Mail) ถึงนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง
7. กิจกรรม 5 ส
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87นางสาวหญิง มัทนัง
Miss Ying Muttanang

เจ้าหน้าที่วิจัย
อีเมล์ : ying.mu@rmutp.ac.th
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานประชุมสัมมนาวิชาการ
- ประสานและดำเนินการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการจัดงานและนำเสนอที่ประชุม 9 อธิการบดี
- จัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นและปรับรายละเอียดโครงการตามความเห็นชอบของผู้บริหาร
- ประสานงานและดำเนินการติดต่อสถานที่สำหรับจัดงาน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งหน้าที่การดำเนินงาน และทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
- การประชาสัมพันธ์การจัดงานและกำหนดการต่างๆ
- ประสานงานและดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง – ทำเรื่องเบิกจ่าย
- ดำเนินการรวบรวมและสรุปจำนวน และตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทคัดย่อ
- ดำเนินการ จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาบทคัดย่อ รวบรวมผลการประเมิน แจ้งผลการพิจารณาให้กับเจ้าของบทคัดย่อปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อ
- ดำเนินการสรุปรูปเล่มต้นฉบับและซีดี ตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์ –
- ดำเนินจัดเตรียมอุปกรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในวันประชุม
- ดำเนินการรวมรวมบทความฉบับเต็ม เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารวมรวมบทความฉบับเต็ม และแจ้งเจ้าของบทความเพื่อแก้ไข
- ดำเนินการรวบรวมบทความฉบับเต็ม และสรุปรูปเล่มต้นฉบับและซีดี เพื่อส่งโรงพิมพ์
- ดำเนินจัดส่งเล่มวารสารถึงเจ้าของบทความ
- จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
- รายงานผลการดำเนินโครงการถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเผยแพร่เอกสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ
2. งานนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
- ดำเนินการให้บุคลากรไป การไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
- ดำเนินการให้บุคลากรไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
- ดำเนินการให้บุคลากรไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ
3. กิจกรรม 5 ส
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริการวิชาการ

%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร
Miss Chanida Prajugjit

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ+หัวหน้างานประสานงานบริการวิชาการ)
โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6644
อีเมล์ : chinida.p@rmutp.ac.th
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม แนะนำ ปรับปรุง ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน ในภารกิจเกี่ยวกับกลุ่มบริการวิชาการทั่ว ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานงานบริการวิชาการ งานปฏิบัติงานบริการวิชาการ งานคลินิกเทคโนโลยี และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานนโยบายและแผนงานบริการวิชาการ
- จัดทำนโยบายและแผนงานบริการวิชาการ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการ
- ประชุมและประสานงานภายในส่วนที่เกี่ยวข้องของงานบริการวิชาการ
- รวบรวมและจัดทำความเสนอของบประมาณประจำปีเพื่อจัดทำรูปเล่มคำเสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่าย/รายได้
- สรุปและรายงานผลงานของกลุ่มบริการวิชาการ
2. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
3. กิจกรรม 5 ส
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วคำ
Miss Nuengruetai Kaewkham

นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างานปฏิบัติงานบริการวิชาการ)
อีเมล์ : nuengruethai.k@rmutp.ac.th
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานปฏิบัติงานบริการวิชาการ ควบคุมดูแลงานฝึกอบรม/สัมมนา การบริการวิชาชีพ งานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานฝึกอบรม/สัมมนา
- จัดทำข้อเสนอโครงการ
- ขออนุมัติโครงการ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินเนินโครงการและประเมินความพึงพอใจ
- รายงานผลและประเมินผลด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ผ่านระบบ BPM
- จัดทำงานรายงานผลการดำเนินงาน
- เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ
2. งานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม
- สำรวจความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- จัดทำข้อเสนอโครงการ
- ขออนุมัติโครงการ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
- ประสานงานชุมชน สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม
- เตรียมงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ติดตามผลการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
- รายงานผลและประเมินผลด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ ผ่านระบบ BPM
- จัดทำงานรายงานผลการดำเนินงาน
- เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ
3. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
4. งานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม
5. งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้
6. กิจกรรม 5 ส
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2นางสาวดวงฤทัย แก้วคำ
Miss Doungruethai Kaewkam

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี)
อีเมล์ : doungruethai.k@rmutp.ac.th
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี ควบคุมดูแลงานประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี งานจัดนิทรรศการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี งานถ่ายทอดเทคโนโลยี งานติดตามและประเมินผลคลินิกเทคโนโลยี และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี
- รับหนังสือเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- แจ้งศูนย์คลินิกเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุม
- แจ้งหนังสือตอบกลับเข้าร่วมประชุม
- ดำเนินการเข้าร่วมประชุม
- รายงานการประชุม
2. งานงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี
- รับเอกสารการรับข้อเสนอโครงการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- จัดทำข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยีและจัดส่งถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รับเอกสารสนับสนุนงบประมาณคลินิกเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ
- แจ้งเรื่องการได้รับการพิจารณาข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยีแก่ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
- ยืนยันข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยีกลับไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รับแจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายงประมาณต่อศูนย์คลินิกเทคโนโลยีที่ได้รับงบประมาณ
3. งานจัดนิทรรศการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รับเอกสารการรับข้อเสนอโครงการจัดนิทรรศการจากกระรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- แจ้งศูนย์คลินิกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการจัดนิทรรสการ
- แจ้งหนังสือตอบกลับเข้าร่วมจัดนิทรรศการและทำข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยีจัดส่ง
- เตรียมงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการจัดนิทรรศการ
- เผยแพร่ผลการจัดนิทรรศการ
4. งานให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี
- จัดทำข้อเสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
- เตรียมงาน เทคโนโลยี เอกสาร
- ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านสื่อ
- ดำเนินการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล/บันทึกข้อมูล
- ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ติดตามการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
- ประเมินผลด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
5. งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
- สำรวจพื้นที่ ข้อมูล ความต้องการของชุมชน
- ขออนุมัติโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
- ลงพื้นที่และประสานงานชุมชนเพื่อเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เตรียมงานและเอกสารที่เกี่ยข้อง
- ขออนุมัติเดินทางเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
- ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประเมินความพึงพอใจ
- รายงานผ่านระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ทุกไตรมาส
- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์
- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานผลการดำเนินงาน
- เผยแพร่การดำเนินงานโครงการ
6. งานติดตามและประเมินผลคลินิกเทคโนโลยี
- รับหนังสือติดตามและประเมินผลกิจกรรมฯจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ทำหนังสือเรียนอธิการบดีเพื่อทราบการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลกิจกรรม
- แจ้งศูนย์คลินิกเทคโนโลยีเข้าร่วมการติดตามประเมินผลกิจกรรมฯ
- แจ้งหนังสือตอบรับเพื่อรับการติดตามประเมินผลกิจกรรมฯ
- ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลกิจกรรม และรายงานผล
7. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
8. กิจกรรม 5 ส
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานงบประมาณบริการวิชาการ
- ประสานงานด้านงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม)
- จัดทำแผนงบประมาณประจำปี (โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม)
- จัดทำงบประมาณประจำปี (โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม)
- จัดทำเอกสารงบประมาณประจำปี (โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม)
- รวบรวมข้อมูลโครงการและเสนอของบประมาณ
- รายงานผลการใช้งบประมาณ
2. งานรายงานความก้าวหน้างานบริการวิชาการ
- ประสานการทำงานบริการวิชาการ ทั้ง 9 คณะ
- จัดทำแบบร่าง/ปรับปรุงการเก็บข้อมูลงานบริการวิชาการ
- จัดทำ/ปรับปรุงแบบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
- เก็บข้อมูลงานบริการวิชการ 9 คณะ
- จัดเก็บรายงานฉบับสมบูรณ์ทุกโครงการ
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานฉบับสมบูรณ์ทุกโครงการ
- สรุปและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
3. งานติดตามประเมินผลงานบริการวิชาการ
- ติดตาม/เก็บผลการประเมินผลงานบริการวิชาการ
- ปฏิบัติงาน/ประสานงานเพื่อนำงานบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
4. งานเครือข่ายบริการวิชาการ
- ประสานงานกับเครือข่ายบริการวิชาการ
- ประชุมร่วมกับเครือข่ายบริการวิชาการ
- สรุป/รายงานผลงานเครือข่ายบริการวิชาการต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
6. กิจกรรม 5 ส
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8cนางสาวอารีย์ ศรีนคร
Miss Aree Srinakorn

นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : aree.s@rmutp.ac.th
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานสารบรรณกลุ่มบริการวิชาการ
- ลงทะเบียนหนังสือรับและส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
- หนังสือที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาแล้ว ทราบแล้ว สั่งการแล้วลงสมุดบันทึกเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
- หนังสือที่อธิการบดีและรองอธิการบะดี พิจารณาแล้ว ทราบแล้ว สั่งการแล้ว ลงสมุดบันทึกเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
- ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ
2. งานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ
- จัดทำเป้าหมายตัวบ่งชี้ ด้านบริการวิชาการ
- ติดตาม รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ
- จัดทำเล่มรายงานประเมินตนเอง (SAR) และจัดทำสรุปผลการตรวจประเมิน
3. งานบริหารความเสี่ยงด้านบริการวิชาการ
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ด้านบริการวิชาการ
- รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผล
4. งานการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ
- ขอข้อมูลรายชื่อบุคลากรที่จะเป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ และจัดทำนโยบายการจัดการความรู้ ด้านบริการวิชาการ
- เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ และจัดทำนโยบายการจัดการความรู้ ด้านบริการวิชาการ
- ทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ
- ตรวจสอบแผนการจัดการความรู้ ระดับกลุ่มบริการวิชาการ
- รวบรวมและจัดทำแผนการจัดการความรู้ ระดับกลุ่มบริการวิชาการ
- ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ด้านบริการวิชาการ
- วิเคราะห์และสรุปผลการจัดการความรู้ในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาและรายงานผล ด้านบริการวิชาการ
- ประเมินคุณภาพระบบการจัดการความรู้ ด้านบริการวิชาการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ทบทวนกระบวนการและเสนอแนวทางการจัดการความรู้ ด้านบริการวิชาการ ของปีถัดไป
5. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
6. กิจกรรม 5 ส
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย