การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559

การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558

การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557

การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ

  • คณะกรรมการ
  • โครงการ
  • คำกล่าว

การดำเนินโครงการ  กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้