ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย พ.ศ. 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 1. การใช้ประโยชน์กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป
 2. การใช้ประโยชน์จากกระเบื้องเหลือทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสานน้ำหนักเบาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 3. การใช้ประโยชน์จากเส้นใยผักตบชวาในผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์ ภายนอกอาคารสำหรับวิสาหกิจชุมชน
 4. การใช้ประโยชน์เศษหินบะซอลต์เนื้อโพรงข่ายเป็นมวลรวมในแผ่นซีเมนต์บอร์ดสำหรับผนังอาคารถอดประกอบ
 5. การใช้ยางธรรมชาติผสมขุยมะพร้าวสำหรับขึ้นรูปแผ่นผนังป้องกันเสียงและความร้อนภายในอาคาร
 6. การใช้เศษต้นมันสำปะหลังเป็นมวลรวมน้ำหนักเบาสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักประเภทควบคุมความชื้น
 7. การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางพร้อมรีดลาย
 8. การพัฒนาชุดสื่อประสมโดยการผสมผสานการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาทางสาขาวิชาชีพ
 9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นผนังคอนกรีตน้ำหนักเบาผสมทางมะพร้าวเหลือทิ้งสำหรับวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก
 10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัมประเภททนไฟผสมเส้นใยจากใบต้นข้าวโพดสำหรับใช้ในอาคารประหยัดพลังงาน
 11. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาผสมเศษเซรามิกเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการก่อสร้างอาคารเขียว
 12. ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าวที่มีสมบัติต้านทานการดูดซึมน้ำและเป็นฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับชุมชนท้องถิ่น
 13. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อการศึกษาในยุคดิจิตอล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากน้ำตาลโตนดเพื่อส่งเสริมรายได้เกษตรกรในเชิงพาณิชย์ : กลุ่มโหนดทิ้ง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 2. การพัฒนาคุณภาพเส้นใยไหมด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อกลุ่มธุรกิจเกษตรกรเลี้ยงหนอนไหมจังหวัดสุรินทร์
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์จากแกลบและส่วนเหลือทิ้งในการแปรรูปข้าวเพื่ออนุรักษ์ศิลปไทย
 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึ่งสำเร็จรูปจากรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้งานไว้อาลัยจากแกลบ
 6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากรำข้าวและส่วนเหลือทิ้งในการแปรรูปข้าว
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงก้อนเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์
 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกึ่งสำเร็จรูปเพื่อคุณภาพในเชิงพาณิชย์
 9. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องหอมไทยจากข้าวตอก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมเครื่องหอมข้าวตอกร่ำ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 10. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ขนมไทยด้วยแป้งเปลือกทุเรียน
 11. การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เค้กด้วยแป้งเปลือกทุเรียน
 12. การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิต ผลิตภัณฑ์น้ำพริก
 13. การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสกึ่งสำเร็จรูป
 14. การพัฒนาศักยภาพมันสำปะหลังในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
 15. การพัฒนาไส้ขนมจากมันสำปะหลังในผลิตภัณฑ์เบเกอรี
 16. การยืดอายุผักแกะสลักด้วยนวัตกรรมเครื่องปรับสภาพความเป็นกรดของผักภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความดันบรรยากาศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมอาหาร
 17. การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในยุคดิจิตอล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 1. .การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรูปแบบเสมือนจริง 3 มิติ

คณะบริหารธุรกิจ

 1. การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง
 2. กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน กรณีศึกษา : บ้านแพมบก ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 3. โครงการวิจัยชุมชน เรื่อง กลยุทธ์การให้บริการที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรม(Homestay )เพื่อเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย : กรณีศึกษา โฮมสเตย์บ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 4. .การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. การใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร : กรณีศึกษา พืชในท้องถิ่นชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน
 2. การประดิษฐ์แก้วเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบลิเทียมไนโอเบตและโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลักด้วยวิธีอินคอเปอเรชัน
 3. การประดิษฐ์เซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกไร้ตะกั่วในระบบบิสมัทโซเดียมโพแทสเซียม ไททาเนตเป็นองค์ประกอบหลัก
 4. การปรับปรุงความเหนียวของพอลิแลกติกแอซิดด้วยวัสดุธรรมชาติที่ผ่านการดัดแปร
 5. การเฝ้าระวังการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่บ่อขยะโดยใช้โดรนและเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล
 6. การพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนตลาดเทวราช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นอยู่ดีและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 7. การพัฒนาคุณสมบัติของต้นแบบแผ่นมวลเบาจากเศษใบยางพาราและเถ้าไม้ยางพารา สำหรับประยุกต์ใช้ระดับภาคสนาม
 8. การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ มลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 9. การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากมะพอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าวเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 10. การพัฒนาโครงร่างเลี้ยงเซลล์แบบรูพรุนของสารประกอบเบต้า ไตรแคลเซียมฟอสเฟต ซิงก์-นิกเกิลเฟอไรท์ และเซอโคเนีย สำหรับประยุกต์ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
 11. การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็คโทรสปันจากโปรตีนไหมซิริซินสารสกัดรางจืดและสารสกัดหญ้าหางม้าสำหรับประยุกต์เป็นแผ่นปิดแผล
 12. การพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการดำรงชีวิตอิสระของผู้พิการ
 13. การพัฒนานวัตกรรมทางอาหาร: เครื่องดื่มนมโปรตีนสูงถั่วดาวอินคา
 14. การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรและฐานข้อมูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. กระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันตามแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0
 2. การขึ้นรูปวัสดุสังเคราะห์เส้นใยธรรมชาติภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูงเพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 3. การใช้ประโยชน์จากเศษถนนยางมะตอยเก่าสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นที่ต้านทานแรงดัดสูงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 4. การประยุกต์ใช้ระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้าเพื่อสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับยกตะกอชนิด 8 ตะกอของเครื่องทอผ้าพื้นเมืองแบบกี่กระตุก
 5. การพยากรณ์ภัยแล้งในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยแบบจำลองผสมเชิงเส้นนัยทั่วไปแบบเบย์
 6. การพัฒนาผนังบ้านดินสำเร็จรูปที่ต้านทานการชะล้างสูงและเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีสำหรับอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางธรรมชาติต้นทุนต่ำที่มีสมบัติต้านทานการลามไฟและใช้เศษขยะพลาสติกเอทธิลีนไวนิลอะซิเตทความละเอียดสูงเป็นสารเติมแต่ง
 8. การลดเสียงรบกวนการเบรกจากผ้าเบรกด้วยเทคนิคการเสริมชั้นความหน่วง
 9. การเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงพื้นที่ผลผลิตข้าวและยางพาราของประเทศไทย
 10. การเลือกฟังก์ชันฤดูกาลที่เหมาะสมในตัวแบบอนุกรมเวลาแบบเบย์สำหรับวิเคราะห์ราคาและผลผลิตยางพาราในประเทศไทย
 11. การศึกษาความล้าของเหล็กกล้าไมโครอัลลอยด์ EH36 ที่อยู่ภายใต้แรงดัด
 12. การศึกษาคุณสมบัติของยางซิลิโคนสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับ
 13. การศึกษาทดลองการจัดการละลายน้ำแข็งในระบบเครื่องทำความเย็นเพื่อการประหยัดพลังงาน
 14. การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายโอนความร้อนในระบบเบรกเพื่อกำหนดค่าการนำความร้อนของผ้าเบรกที่เหมาะสม
 15. การศึกษาพัฒนาเครื่องเชื่อมประสานชิ้นส่วนเครื่องประดับเงินสเตอร์ลิงด้วยระบบ อาร์คไฟฟ้า
 16. การศึกษาพัฒนาเพิ่มมูลค่าของโลหะเงินสเตอร์ลิงผสมแพลเลเดียมเพื่อเพิ่ม คุณสมบัติต้านความหมองสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 17. การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับกรรมวิธีการผลิตซิลิโคน
 18. การศึกษาและพัฒนาส่วนผสมธาตุเจือที่มีผลต่อน้ำประสานทอง 18k เพื่อเพิ่มคุณภาพในขบวนการเชื่อมประสานส่วนประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ
 19. การศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลของธาตุเจือโลหะเงิน ทอง ทองแดง สังกะสี และดีบุก ที่มีผลต่อสมบัติทางกล และโครงสร้างจุลภาค (ความแตกต่างของระดับสี) และพฤติกรรมความต้านกันหมองของทองขาวเจือต่ำ 8k
 20. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการหล่อขึ้นรูปตัวเรือน เครื่องประดับโลหะเงินเจือสีชมพู 54%
 21. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการหล่อขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับโลหะทองขาวเจือต่ำ 8wt% Ag Au Cu Zn Sn สำหรับผลิตชิ้นส่วนประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ
 22. การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์อัดสำหรับผลิตตัวเรือนเครื่องประดับซิลิโคน
 23. เทคนิคการแบ่งส่วนของข้อมูลภาพเอสเออาร์ด้วยวิธีวอร์เตอร์เฉดและปรับเรียบฮีสโตแกรม
 24. มาตรการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างบนที่สูง
 25. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตวัสดุอ้างอิงทางความแข็งในหน่วย ร็อคเวลล์ สเกล บี ตามมาตรฐานISO6508-3:2005
 26. พัฒนาวัสดุคอมโพสิตพรุนจากดินลูกรังและทรายผสมพลาสติกเป็นวัสดุกรอง
 27. แอปพลิเคชันฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญสำหรับนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

 1. การพัฒนารูปแบบการรู้สนเทศเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย
 2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดสารพิษเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม
 3. บทบาทของครอบครัว ท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคกลางโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน
 4. การพัฒนารูปแบบการรู้สนเทศเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทย
 5. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสื่อสังคมออนไลน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 1. การใช้ประโยชน์จากเถาย่านางกับออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา หัตถกรรมท้องถิ่นทางภาคใต้สู่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 2. การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นภาคอีสานแนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัยสู่แนวทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 3. การพัฒนารูปแบบหัตถกรรมบรรจุภัณฑ์จากต้นผือสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย
 4. การศึกษาเพื่อออกแบบอารยสถาปัตย์และภูมิทัศน์ทางกายภาพ สู่ แนวคิดการ ออกแบบเพื่อมวลชน รองรับการบริการด้านสังคมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา : ชุมชน 100 ปี หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 5. การศึกษาและพัฒนาต้นแบบบ้านพักอาศัยประหยัดพลังงานขนาดเล็กสำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
 6. การศึกษาและพัฒนาต้นแบบบ้านพักอาศัยประหยัดพลังงานขนาดเล็กสำหรับผู้ประสบภัย
 7. การศึกษาและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์แบบพับจากไม้ยางพารา เพื่อรักษ์ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 8. การศึกษาและพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากกระดาษเคลือบน้ำยางพาราด้วยวิธีการปั้มตัดขึ้นรูป ในงานบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แก้วและเซรามิค
 9. การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(เศรษฐกิจพอเพียง)บ้านคลองหัวช้าง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 10. การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา
 11. การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตกแต่งผนังบ้านจากเศษผ้าไหมเหลือทิ้ง
 12. การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การใช้งานรถขายอาหารเคลื่อนที่
 13. การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นขวดน้ำพลาสติกเหลือทิ้ง
 14. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากจักสานเชือกมัดฟางแนวทางผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 15. การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับคนพิการและทุพลภาพ กรณีศึกษา: การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร
 16. การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานสำหรับตอบ เด็กอ่อนพิการทางสมอง กรณีศึกษา: สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา “บ้านนนทภูมิ” ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 17. โครงการศึกษาและพัฒนาเรขศิลป์สำเร็จรูป เพื่องานบรรจุภัณฑ์สินค้าOTOPแบบยั่งยืน ที่แสดงอัตลักษณ์จังหวัดหนองคาย
 18. โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สืบสานศิลปวัฒนธรรมชาวเมือง เหนือจากผ้าตีนจกทอมือ ของศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลองและการย้อมสีธรรมชาติ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 19. โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษผ้าหม้อฮ่อมเหลือทิ้งจากการตัดเย็บ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มร้านค้าผ้าหม้อฮ่อม บ้านทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่
 20. แนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ จักสานจากต้นกก กลุ่มอาชีพบ้านแพง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 21. การศึกษารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาแม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรีบูรณาการสู่การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและตกแต่งบ้านเชิงพาณิชย์
 22. โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบถนน ที่สัมพันธ์กับการใช้งานพื้นที่ส่วนตัวในพื้นทีสาธารณะเพื่อตอบสนองกับการดำเนินชีวิตในสังคมเมือง
 23. การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นผ่านระบบออนไลน์ด้านการพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 1. การพิมพ์สีครั่งบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์โดยไม่ใช้การมอร์แดนท์สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
 2. การออกแบบเครื่องทอผ้าแบบ 2 กระสวยด้วยเครื่องแจ็คการ์ด (JACQUARD) เพื่อพัฒนาผ้ายกดอกเมืองนครตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

 1. การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าแก่ชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผลิตปลาดุกร้า จังหวัดพัทลุง
 2. แนวทางการจัดอบรมวิชาชีพด้านอาหารสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษากลุ่มบ้านห้วยทรายเหนือ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 3. การพัฒนางานบริการวิชาการจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร