Conference and Symposium

DateNameOraganizationContact
ส่งบทความวิจัย จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Rajamangala Sakon Nokhon Conference : RSKC 2018ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://fit.rmuti.ac.th/rskc2018
ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ”ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2561มหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์ : www.shmuconference.com
กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคมขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal :CUE-J e-ISSN (online): 2539-6285 p-ISSN (print): 2539-6277มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://cuej.msu.ac.th/
ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภูพานสาส์น ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hms.snru.ac.th/
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสาระคาม ซึ่งถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ (ราย 2 เดือน)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่http://journal.msu.ac.th/
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ (ราย 2 เดือน)มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่http://journal.msu.ac.th/
9 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา นำเสนอบทความ และการประกวดนวัตกรรม โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ncpd2018.kmutt.ac.th
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (PSC II) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ เรื่อง “The Interdisciplinary Research Approach to Global Sustainability : Green Communities, Prosperity and Happiness” ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.psc2.mju.ac.th/
ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ อีเมล rc_bsu@hotmail.com
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 “ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Glocalism in Humanities and Social Sciences”ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th
ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ฉบับ คือ วารสารลิกอร์ทรรศนา เป็นวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสารตามพรลิงค์สาร เป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/graduate/
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “คณะครุศาสตร์วิจัย 2561/NACE 2018 : สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.edulpru.com/nace2018
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์โทร. 0 2855 1102, 0 2855 0908
เว็บไซต์ : http://conference.pim.ac.th
1 มิถุนายน 2561ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีโทร./โทรสาร 0 2909 3021
เว็บไซต์ : www.cim.vru.ac.th
ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2018 (RMTC 2018) (Rajamangala Manufacturing & Management Technology Conference 2018; RMTC 2018) Smart manufacturing, materials and management : SMART M3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเว็บไซต์ : http://rmtc.rmutsv.ac.th/2018/
ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 National and International Conference on Education 2018 (NICE) “Education, Leadership, and Innovation in Learning Society” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โทร. 0 7333 7386
โทรสาร 0 7334 8322
เว็บไซต์ : www.nicepsu2018.com
ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Conference on English studies (ICES2018) ในหัวข้อ Innovation in English Language Teaching and Learningมหาวิทยาลัยทักษิณโทร. 0 7431 7600 ต่อ
1411
โทรสาร 0 7444 3972 เว็บไซต์ www.huso.tsu.ac.th/ICES_TSU
4 มีนาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561มหาวิทยาลัยปทุมธานีโทร. 0 2975 6999 ต่อ 111
โทรสาร 0 2975 6954, 0 2979 6728
เว็บไซต์ : http://www.ptu.ac.th
ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” (Targeted R&D: Tacking Thailand Challenges)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โทร. 0 564 7000 ต่อ
1162, 71725
โทรสาร 0 2564 7078 เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/nac
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 หรือ The 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2018)สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเว็บไซต์ : http://icbir.tni.ac.th/2018
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561วิทยาลัยนครราชสีมาโทร. 0 4446 6111 ต่อ
185
โทรสาร 0 4446 5973
เว็บไซต์ : http://reg.nmc.ac.th/conference2018
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
ขอเชิญร่วมส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเว็บไซต์ : http://e-journal.sru.ac.th
ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2561ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Rajamangala Sakon Nokhon Conference : RSKC 2018มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร
โทร. 0 4277 2391, 0 4277 2285
โทรสาร 0 4277 1392, 0 4277 2158
เว็บไซต์ : http://fit.rmuti.ac.th/rskc2018
กำหนดส่งบทคัดย่อ (Short abstract) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
บทคัดย่อฉบับสมบูรณ์ (Full abstract) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโทร. 0 2549 4538
โทรสาร 0 2549 4500
เว็บไซต์ : www.aca2018.rmutt.ac.th
บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยุคสังคมดิจิทัล”มหาวิทยาลัยคริสเตียนโทร. 0 3438 8555 ต่อ 1191
โทรสาร 0 3427 4500
E-mail: research@christian.ac.th
ระหว่างวันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2561ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3 แบบสหวิชาการ (The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology, and Social Sciences and Humanities)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเว็บไซต์ : http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest2018/index.html
1 มิถุนายน 2561ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีเว็บไซต์ : http://www.cim.vru.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เว็บไซต์ : http://conference.pim.ac.th
ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 National and International Conference on Education 2018 (NICE) “Education, Leadership, and Innovation in Learning Society”มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เว็บไซต์ : www.nicepsu2018.com
ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2018 (RMTC 2018) (Rajamangala Manufacturing & Management Technology Conference 2018; RMTC 2018) Smart manufacturing, materials and management : SMART M3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเว็บไซต์ : http://rmtc.rmutsv.ac.th/2018/
ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Conference on English studies (ICES2018) ในหัวข้อ Innovation in English Language Teaching and Learningมหาวิทยาลัยทักษิณสำนักงานคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. 0 7431 7600
โทรสาร 0 7444 3972
เว็บไซต์ : www.huso.tsu.ac.th/ICES_TSU
13 มีนาคม 2561ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “EECi อำนวยความสะดวก เพื่อขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0”สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 5310
โทรสาร 0 2564 7201
เว็บไซต์ : http://www.nstda.or.th/nac
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิชาการรับใช้สังคม”มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสำนักพัฒนาวิชาการ
โทร. 0 2312 6300 -79 ต่อ 1511, 1136, 1422
โทรสาร 0 2312 6411
เว็บไซต์ : http://hcuconf.hcu.ac.th
โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน) และ (กรกฎาคม-ธันวาคม) ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งวารสารวาชาการฯ ได้ผ่านรับรองเป็นวารสารระดับชาติจัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนำส่งบทความวิจัยแบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์ : http://www.kru.ac.th/journal/
30 มีนาคม 2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" Development Administration towards Sustainable Development”สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานเลขานุการสำนัก
โทร. 0 2727 3300, 0 2375 8972
เว็บไซต์ : http://conference.nida.ac.th
ฉบับที่ 1 ปิดรับต้นฉบับวันที่ 10 มีนาคม
ฉบับที่ 2 ปิดรับต้นฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม
ฉบับที่ 3 ปิดรับต้นฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกองบรรณาธิการ วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
โทรสาร. 03 9471 063
E-mail : journalofcommarts@gmail.com
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3” ในหัวข้อ “นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก (Disruptive Innovation)”มหาวิทยาลัยราชธานีโทร. 0 4531 9900 ต่อ 313, 319, 123, 095 725 3088
โทรสาร. 0 4531 9911
E-mail : rtunc2018@rtu.ac.th
เว็บไซต์ : http://rtunc2018.rtu.ac.th/
ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE International Transportation Electrification Conference and EXPO Asia-Pacific (iTEC-Asia Pacific 2018)สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยผู้ประสานงาน นายชัยพร สุวรรณวาทิน
โทร. 086 390 3339
E-mail : contact@evat.or.th
เว็บไซต์ : http://www.itec-ap2018.com
ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง กลยุทธ์ดิจิทัลสำหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment”สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)โทร. 0 2039 5527 หรือ 097 004 2991
เว็บไซต์ : http://thailandpod.org/
บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 “นวัตกรรมการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน”วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โทร. 055 517488 ต่อ
808 หรือ 095 640 7839
เว็บไซต์ : http://www.northern.ac.th/conference2017.php
ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561หลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager : RM) รุ่นที่ 15 (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร
โทร. 094 705 8054, 0 2942 8629 ต่อ 1307
E-mail: kufsp@hotmail.com
19 มีนาคม 2561หลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” รุ่นที่ 10 (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร
โทร. 094 705 8054, 0 2942 8629 ต่อ 1307
E-mail: kufsp@hotmail.com
8 – 9 มีนาคม 2561ขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
โทร. 0 5671 7141
โทรสาร. 0 5671 7141
เว็บไซต์: http://research.pcru.ac.th/pcrunc2018/
9 พฤษภาคม 2561ขอเชิญส่งบทความ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมวิชาการ
โทร. 0 2482 2176 ต่อ 357,363
โทรสาร. 0 2482 2176 ต่อ 358
E-mail: bpinc2018@gmail.com
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 “วิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ สานสู่ความสำเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 081 146 6144, 0 4404 1587, 0 4404 1561
E-mail: research@srru.ac.th
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์ วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น”มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0 3851 7001
โทรสาร. 0 3851 3090
เว็บไซต์ : http://research.rru.ac.th/
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5 (The 5th SAUNIC 2018 SAU National Interdisciplinary Conference 2018) ภายใต้กรอบแนวคิด “นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์สำนักวิจัย
โทร. 0 2807 4500-27 ต่อ 404
โทรสาร. 0 2807 4528
E-mail: saunic@sau.ac.th
ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 Safety 2018 – The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotionhttpสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)โทร. 0 2872 1600
โทรสาร. 0 872 1601-6
เว็บไซต์ : www.worldsafety2018.org
ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST 2018) ครั้งที่ 3 แบบสหวิชาการ (The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Managrment, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology, and Social Sciences and Humanities)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรโทร. 0 7750 6411
เว็บไซต์ : http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest2018/index.html
27 เมษายน 2561ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0 3570 9097
โทรสาร. 0 3570 9097
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018) เรื่อง “The Interdisciplinary Research Approach to Global Sustainability : Green Communities, Prosperity and Happiness”มหาวิทยาลัยแม่โจ้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
โทร. 0 5387 3450-1 ต่อ 3465
โทรสาร. 0 5387 3452
เว็บไซต์ : http://www.psc2.mju.ac.th/
ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคม และวัฒนธรรมร่วมสมัย The First National Conference on Fine and Applied Arts : Arts & Society and Contemporary Cultureมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร. 097 165 6933, 0 2160 1388 ต่อ 110
เว็บไซต์ : http://www.farcar.ssru.ac.th
ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ในหัวข้อ The International Seminar and workshop on Synchor-Reluctance Machines: Design, Modeling and Driveมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)
เว็บไซต์ : www.rdi.rmutsb.ac.th