ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เรื่อง “สุขใจวัยทำงาน” (Mental Health in the Workplace) ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยกรอกข้อมูลผลงานในเว็บไซต์ http://aimhc.net/ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หากพ้นกำหนดส่งจะไม่รับพิจารณา ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก “ต้องชำระค่าลงทะเบียนตามที่กำหนด” ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://aimhc.net/ และ www.dmh.go.th/

รายละเอียด : หนังสือ