ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 4 (ปี 2019) จำนวน 4 ฉบับ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียด : หนังสือ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนกาจัดทำวารสาร