ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 16 ก.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สกว. โทรศัพท์ 0 2278 8252-60 หรือเว็บไซต์
http://academics.trf.or.th/

  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง