ข่าวสาร/กิจกรรม

มทร. พระนคร จัดแสดงผลงานการวิจัยและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงานการพัฒนาผ้าทออีสานในด้านต่างๆ ได้แก่ การตกแต่งสำเร็จผ้าทออีสานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน การพัฒนาเสื้อผ้า และสินค้าแฟชั่นด้วยผ้าทออีสาน และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้และของที่ระลึกจากผ้าทออีสาน ในโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม (จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดแสดงผลงานการวิจัยและทดสอบตลาดสินค้าที่ได้รับการพัฒนาในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ สวนโยโยกิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น