ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir

รายละเอียด : หนังสือ