ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ กลุ่มเรื่อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2165

ทั้งนี้ หากบุคลากรหน่วยงานของท่านสนใจจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และจัดส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561