ข่าวสารทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ทุน ดังนี้
1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
4.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
5.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจขอรับทุนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลด เอกสาร แบบฟอร์ม และลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ที่เว็ปไซต์ https://www.nrms.go.th/NeWsEventDetail.aspx?nid=2214 หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 โดยจัดส่งเอกสารการสมัคร ผ่านระบบ NRMS ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NeWsEventDetail.aspx?nid=2214