ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
  • การพัฒนาเศรษกิจ
   • กลุ่มเรื่อง พลังงานสีเขียว
   • กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง
  • การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
   • กลุ่มเรื่อง กำลังคนในศตวรรษที่ 21
 2. ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
  • ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
   • ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
   • ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Manangement System : NRMS) (https://www.nrms.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียด : หนังสือ