ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดมหากรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศ๊กษา ครั้งที่ 4

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดมหากรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศ๊กษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ "พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน (Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Education Sustainability)" ระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมได้ http://nhesse4.nida.ac.th/th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสิริพร  อุหมัด (มาเรียม) โทร 0 2727 3611 หรือ 08 2790 1943 หรืออีเมล nhesse4-info@nida.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ