ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2562

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม  4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ (1)การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มทร.อีสาน จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์เฉพาะ โดยให้แต่ละ มทร. ส่งรายชื่อผู้ที่ประสานงานการให้ข้อมูล ในเบื้องต้นการประชุมครั้งหน้าทาง มทร.อีสาน จะนำทีมงานที่รับผิดชอบมานำเสนอให้ 9 มทร.ร่วมพิจารณา (2)การดำเนินโครงการวิจัย การพัฒนาจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม โดยมีโครงการวิจัยย่อยของ 9 มทร. ในการดำเนินการโครงการย่อยขอให้ทั้ง 9 มทร. ติดตามผลการดำเนินการให้ตรงตามเป้าหมายของผลผลิต (3)กรอบโปรแกรมวิจัย (Flagship) ภายใต้ PMU บพท โดยในเบื้องต้นจะขอให้ 9 มทร. มีการคัดเลือกกลุ่มจังหวัดที่ 9 มทร.ได้มีการทำความร่วมมือไว้ เพื่อทำกรอบโปรแกรมวิจัย 1.ด้าน การยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชน/OTOP 2.ด้านชุมชนนวัตกรรม 3.ด้านการพัฒนาย่าน/เมืองสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในที่ประชุมจะขอให้ มทร.พระนคร ช่วยดำเนินการจัดประชุมเพื่อสรุปข้อมูลในเบื้องต้นก่อนดำเนินการนำเสนอ ววน.เป็นลำดับต่อไป