ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 "ธรรมรักษาวิชาการ" : สังคมปริวรรตพิพัฒน์อนาคต ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://science.kmutt.ac.th/mic/comference12 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครสำหรับผู้นำเสนอผลงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 และสำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงานภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน 097-2344249 และ 02-4708887 หรือ email: suntaree.suk@mail.kmutt.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ