ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8 “วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเลื่อมล้ำของสังคม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเลื่อมล้ำของสังคม" วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถส่งบทความวิจาัยหรือบทความวิชาการฉบับยเต็ม(Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 โดยสามารถดาวน์ดหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ และรูปแบบ(templste) ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกานต์สิรี  ปานสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 032-720536-543 ต่อ 1079-1084 หรือ โทรศัพท์มือถือ 08-1358-8386

รายละเอียด: หนังสือ