ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 (38 Industrial Engineering Network 2020 (IE Network 2020)) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรม พูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. โทร 02-470-9630 ถึง 5 โทรสาร 02-470-9636 Email : icnetwork2020@kmutt.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ