ข่าวสารทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย

ด้วย เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หากบุคลากรหน่วยงานของท่านสนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อจัดทำหนังสือนำส่งต่อไป หรือประสานการจัดส่งได้ที่ นางสาวเมทิกา พ่วงแสง โทรศัพท์ ๐๙ ๒๕๓๖ ๕๕๑๖

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.thaiwest.su.ac.th/home/ (หัวข้อทุนวิจัย)