ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๔)

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๔)

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๔) ซึ่งจัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม ๒ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ฯ ได้ที่ http://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/login ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๕๒๘ ๓๗๗๐ - ๒

 

รายละเอียด : หนังสือ