ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.ชลากร  อุดมรักษาสกุล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์