ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สวพ. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting เรื่อง “สาระสำคัญของ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม”

สวพ. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting เรื่อง "สาระสำคัญของ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting เรื่อง "สาระสำคัญของ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม" ในจันทร์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

09.30 - 11.30 น.
หัวข้อ “บทบาท และความสำคัญของหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

13.30 - 15.30 น.
หัวข้อ “พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นักวิจัยต้องรู้”
โดย พลอยพรรณ จิตรแจ้ง

จาก สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ : https://forms.gle/qM8MyrwWPB5Zattw8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานทรัพย์สินทางปัญญา
เบอร์โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 8180