ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การอบรมเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม (TRIUP ACT)

การอบรมเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม (TRIUP ACT)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม (TRIUP ACT) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

โดยมี ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจของบทบาท และความสำคัญของหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม (TRIUP ACT) ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนักวิจัย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และคุณพลอยพรรณ จิตรแจ้ง หัวหน้างาน Technology Commercialization จากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 91 ท่าน