ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ต้อนรับคณะทำงานอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร โดย ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะทำงานอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ร่วมกล่าวต้อนรับและพูดคุยกับคณะทำงานดังกล่าว สำหรับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ข้อมูลอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ภาคกลางตอนล่าง) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น รวมถึงเยี่ยมชมพื้นที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565