ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การประชุมคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ดร.ปริญญ์  บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นประธาน โดยการประชุมดังกล่าวมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และตัวแทนภาคประชาชน (Lay Person) รวมทั้งสิ้น 20 ท่าน เข้าร่วมพิจารณาการจัดทำแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (RMUTP SOP) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณารับรองโครงร่างการวิจัยตามบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และร่วมวางแผนการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยในขั้นตอนต่อไป