ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570” ครั้งที่ 1 (รวมทุกภาค)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570" ครั้งที่ 1 (รวมทุกภาค)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570" ครั้งที่ 1 (รวมทุกภาค) เพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อการพัฒนาจังหวัด แนวทางการดำเนินงานโมเดลเส้นทางเดียว (One Route Cooperative Model) เพื่อใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด และแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานเพื่อการนำ ววน. ไปพัฒนาพื้นที่ ในวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting