ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาต่อยอดการผลิต การจัดการ และการตลาด 2) ดำเนินการบริการวิชาการ วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนรู้ การจัดการ และการตลาดของชุมชน 4) ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566